2022-10-28

Remissvar:

Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått ”Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil” på remiss.

Tillväxtanalys väljer att fokusera på förslagets potentiella tillväxteffekter och peka på den målkonflikt som finns mellan tillväxt, regionförstoring och klimateffekter i val av reseavdrag.

Det beslutade regelverket (som nu föreslås ersättas) kan förväntas uppfylla målet om att gynna resor med lägre utsläpp av växthusgaser. Detta behöver dock vägas mot effekter på regionförstoring, kompetensförsörjning samt möjligheten att kunna arbeta och bo i hela landet när reseavdraget för pendling med bil förändras. I en tidigare remittering av propositionen med det nu beslutade regelverket uppges de ekonomiska villkoren för långväga pendling med bil avsevärt försämras. SWECO analyserar ett förändrat reseavdrag i en underlagsrapport till SOU 2019:36 med hjälp av flera scenarier. Inget av dessa scenarier har den utformning som slutligen beslutades men en effekt som är genomgående är det minskade långväga pendlandet. SWECO drar slutsatsen:
”Dyrare resor påverkar också val av arbetsplats och boende, i första skedet genom att människor avstår från att söka jobb eller bostad om konsekvensen blir långväga arbetspendling. En mer långsiktig konsekvens är att en del av dem som pendlar lång väg flyttar eller byter jobb. Resultatet blir ökad urbanisering, färre boende utanför storstadsområdena och större rekryteringsproblem för specialiserade yrken i glesbygd.” (s.76)

I remissen för det nu beslutade regelverket angavs att effekterna är särskilt stora negativa ekonomiska effekter för långväga pendlande höginkomsttagare, en grupp som kan antas utgöra en högproduktiv del av arbetskraften, alternativt vara arbetskraft som löser kompetensbrist i en annan arbetsregion än den arbetstagaren bor i. Denna kompetensbrist kan finnas i både stad och land. Det nu remitterade förslaget är en återgång till det äldre systemet men med huvudsakligen uppjusterade nivåer på schablonbelopp för avdrag.

En kvantifiering av de effekter som ställs mot varandra saknas. Idealt bör man även fråga sig om justerade reseavdrag är ett effektivt styrmedel för att uppnå de effekter som lagstiftaren önskar. Någon sådan diskussion finns inte heller.

Givet ovanstående synpunkter är det svårt att göra en samlad bedömning av målkonflikten. Negativa effekter på regionförstoring, kompetensförsörjning och tillväxt står mot ökade utsläpp av växthusgaser. Liksom i tidigare remissvar på det nu beslutade regelverket anser Tillväxtanalys att dessa aspekter behöver förtydligas innan ett beslut tas.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit chefsekonom Peter Frykblom.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev