2022-11-01

Remissvar: Rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtanalys stöder utredarens förslag. Vi vill särskilt understryka flygets roll för att knyta ihop regioner och länder för ett utbyte av varor och idéer. En god tillgång till flyg där andra rimliga transportalternativ saknas stöder det övergripande näringspolitiska målet; att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Stockholm är ett nationellt nav utifrån såväl ekonomiskt som politiskt avseende vilket gör att fungerade transporter till och från huvudstaden är viktiga för uppfyllandet av det övergripande transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Till detta kommer Swedavias tillgänglighetsmål.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av chefsekonom Peter Frykblom.

Sverker Härd

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev