2023-04-25

Remissvar: Angående EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial – European Critical Raw Materials Act (CRMA)

2023-04-20: Tillväxtanalys (TA) ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. I rollen som brygga mellan politik och vetenskap tar vi fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder. Där det är relevant lyfter vi fram viktigare målkonflikter. Remissvaret är framtaget utifrån dessa utgångspunkter.

Klimatomställningen och digitaliseringen av samhället gör EU och Sverige beroende av import av råmaterial och komponenter där det finns en stor marknadskoncentration, inte minst till Kina. Av detta följer en sårbarhet – samhällets beredskapsförmåga och tillverkningsindustrin konkurrenskraft, inklusive försvarsindustrin, kan påverkas av andra länders marknadsmakt. För att säkerställa tillgången till dessa råmaterial och komponenter kan därför ett strategiskt oberoende behöva skapas. Detta bör också ses som det primära syftet med EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial. Genom att möjliggöra strategiska projekt förändras förutsättningarna för prövningsprocessen, inte minst genom att strategiska projekt ska bedömas vara ett överordnat samhällsintresse i olika EU-direktiv på miljöområdet (kap. 3, Artikel 7 punkt 2 i förslaget) vilket kan vara avgörande för utvinning av strategiska råmaterial i Sverige.

 

Utifrån det primära syfte är det centralt att antalet råmaterial som klassas som strategiska i Annex I är ytterst begränsat. Enskilda medlemsländers näringslivsintressen eller andra intressen bör inte påverka vilka råmaterial som bedöms vara strategiska eftersom detta skadar legitimiteten av förordningen och dess primära syfte. För legitimiteten är det också viktigt att det är medlemsländerna som föreslår strategiska projekt och ansvar för prövningsprocessen inom det enskilda landets gränser (vilket också noteras på sidan 8 i EU-kommissionens förslag till förordning).

- - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.


Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev