2024-06-04

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Styrmedel för CCS och CCU – Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Sammantaget bedömer Tillväxtanalys att det är svårt att ta ställning till förslagen då det till stor del saknas effektutvärderingar. Tillväxtanalys rekommenderar att förberedelser vidtas för att möjliggöra efterföljande effektutvärdering av de föreslagna åtgärderna. Effektutvärderingar syftar till att besvara i vilken utsträckning utfallet beror på den vidtagna insatsen.¹

Angående Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU - Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”

2024-06-03

Tillväxtanalys noterar att Energimyndigheten gör en annan bedömning än Europeiska Kommissionen av behoven av statlig intervention för utbyggnaden av transportinfrastruktur för infångad koldioxid (jfr. COM(2024)62). Energimyndigheten föreslår ett marknadsdrivet system där staten underlättar lån för konsortier som vill bygga infrastruktur genom att erbjuda kreditgarantier. Kommissionen å sin sida förutser att medlemsstaterna fram till 2030 kommer att spela en betydligt mer aktiv roll vad gäller statlig finansiering, inklusive stöd genom IPCEI, EIB, Recovery and Resilience Facility, Connecting Europe Facility och ETS Innovation Fund. Kommissionen förutser även att det offentliga kommer att spela en betydligt mer aktiv roll i att samordna både placering och kapacitet av infrastrukturen, både på nationell och europeisk nivå.

Tillväxtanalys rekommenderar därför att en noggrann analys genomförs av hur den europeiska ansatsen förhåller sig till den svenska.

- - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Ärendet har föredragits av analytiker Petter Svärd.

Sverker Härd
Generaldirektör

[1] Se Tillväxtanalys rapport Förslag till förbättrade förutsättningar för en evidensbaserad näringspolitik (2023:08) för en mer utförlig diskussion om vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra effektutvärderingar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev