2024-07-05

Tillväxtanalys ska analysera, utvärdera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av statliga åtgärder samt, om det är relevant, peka på viktigare målkonflikter. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Tillväxtanalys menar att regeringen bör avvakta med att sänka ersättningsnivån för expertskatten och invänta resultat av den utredning och effektutvärdering som ska inlämnas till regeringen.

Angående promemorian: Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Finansdepartementet
2024-07-04

Motivering

Tillväxtanalys ser naturligtvis vikten av att bibehålla och stärka den svenska konkurrenskraften. Och att öka incitamenten för internationella företag att etablera sig i Sverige men också för att kunna attrahera utländska experter.

Dock menar Tillväxtanalys att regeringen inte bör föregå sin egen tillsatta utredare (kommittédirektiv 2023:81) med uppdrag att se över reglerna för både avdrag för forskning- och utveckling (FoU) och för skatteförmåner för utländska experter (Expertskatten) som ska lämna sitt slutbetänkande den 15 januari 2025.

Dessutom genomför Tillväxtanalys en effektutvärdering av expertskatten med fokus på reformen 2012, då den lönegrundande ansökningskategorin infördes. Där studerar vi bland annat i vilken utsträckning expertskatten influerat migration till Sverige och påverkat företagens konkurrenskraft. Utvärderingen är klar i december 2024.

I Tillväxtanalys förstudie¹, som grundar sig på data från Forskarskattenämnden, framkommer att det främst är utlandskontrollerade stora företag inom tillverkning och utvinning samt företag som arbetar med företagstjänster som har flest anställda med expertskatt.

---------

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin. I ärendets handläggning har även avdelningschef Marie Gartell medverkat.

 

Håkan Gadd
Tillförordnad generaldirektör

[1] Tillväxtanalys (2024) förstudie till effektutvärdering av expertskatt - deskriptiv analys av Forskarskattenämndens beslut 2005-2019. PM

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua