Studieområde: Strukturomvandling

Nyföretagandet fjärde kvartalet 2009 och år 2009

Ökning i antal nystartade företag 2009

I följande redovisning ingår data gällande nystartade företag under det fjärde kvartalet 2009 samman med data för år 2009. Årsdata är baserade på reviderade uppgifter för kvartal ett till tre 2009 samt föreliggande kvartalsredovisning av kvartal fyra. Denna kommer inte att revideras, vilket således innebär att de här redovisade årstotalerna utgör slutliga data för 2009.

Under det fjärde kvartalet 2009 startades 15 415 nya företag, vilket utgjorde en ökning med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. Ökningen var kraftigast, 40 procent, inom branschgruppen Byggverksamhet (SNI  2002). Sett över hela året startades 59 597 nya företag. Antalet nystartade företag 2009 ökade därmed med 3 procent jämfört med 2008.

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16-64 år uppgick för hela landet till 10,0 företag per 1000 invånare. Efter län återfanns den högsta etableringsfrekvensen i Stockholms län med 13,5 företag per 1000 invånare. Antalet nya företag ökade med 11 procent i Skåne län och med 4 procent i Västra Götalands län, medan antalet var så gott som oförändrat i Stockholms län.  

Från 2009 redovisas statistiken efter bransch enligt den nya SNI 2007 klassifikationen. Mer information om denna finns på Statistiska centralbyråns hemsida. Fördelat efter bransch startades drygt 9 100 (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel och service motorfordon och drygt 6 700 (11 procent) inom Bygg och anläggning, samt knappt 6 100 (10 procent) inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. 

För att möjliggöra jämförelser med äldre statistik efter bransch bibehålls under 2009 den tidigare branschklassificeringen enligt SNI 2002. Jämfört med 2008 ökade antalet nystartade företag inom branschgrupperna Byggverksamhet, Varuhandel och restaurangrörelse samt Personliga tjänster med 7 procent inom vardera branschgruppen, medan antalet nystartade företag minskade med  15 procent inom branschgruppen Fastighetstjänster.

De nystartade företagen sysselsatte knappt 101 000 personer, vilket innebar en ökning med 4 procent jämfört med 2008. Bland dessa var 35 procent heltidssysselsatta. Antalet kvinnor sysselsatta i de nya företagen uppgick till drygt 40 000 (40 procent) personer. Fördelat efter kön leddes 61 procent av de nya företagen av män och 33 procent av kvinnor. Resterande företag (6 procent) leddes av män och kvinnor gemensamt. Motsvarande andelar uppgick under 2008 till 62 procent respektive 32 och 6 procent. 

Cirka 12 700 eller 21 procent av de nya företagen startades som aktiebolag. Antalet nystartade handels- och kommanditbolag m.m. uppgick till knappt 5 200 (9 procent) och antalet enskilda näringsidkare till drygt  41 700 (70 procent). Jämfört med 2008 ökade antalet enskilda näringsidkare med 9 procent medan antalet nystartade aktiebolag minskade med 9 procent.

Nyföretagandet fjärde kvartalet 2009 och år 2009

Serienummer: Statistik 2010:03

Ladda ner rapporten Pdf, 934.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev