Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2008

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99)  och bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag. Som en del i detta uppdrag producerar Tillväxtanalys en årlig rapport över svenska koncerners dotterbolag i utlandet. Denna  rapport redovisar enbart uppgifter rörande koncerner som har minst en anställd i ett dotterbolag utomlands och uppgifterna gäller verksamhetsåret 2008.

År 2008 fanns det 1 439 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 131 koncerner sedan år 2007. Antalet anställda i dessa uppgick totalt sett till drygt 1,62 miljoner, en minskning med 2 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med knappt 8 000 till drygt 1,15 miljon anställda och antalet i Sverige minskade med drygt 35 000 personer till 480 000 anställda. 

De enskilda länderna som svenska internationella koncerner  ökade mest i var Kina och Finland. Antalet anställda minskade i några länder bland annat i USA och Brasilien. Flertalet av de anställda i svenska dotterbolag utomlands återfinns i Europa och Amerika Av de 1 439 svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet år 2008 hade 469 koncerner, 33 procent, dotterbolag i Norge.

Mellan 19 och 25 procent av koncernerna var etablerade i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och USA.

De undersökta koncernerna stod för 35 procent av Sveriges totala varuexport och 19 procent av varuimporten år 2008.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands och minst en anställd i utlandet. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2008

Serienummer: Statistik 2010:05

Ladda ner rapporten Pdf, 1011.8 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev