Studieområde: Kapitalförsörjning

Statligt stöd till näringslivet 2009

I föreliggande rapport redovisas omfattningen av det statliga stödet till näringslivet år  2009. Inom både WTO och EU finns särskilda regelverk som begränsar utrymmet för  nationell stödgivning och ställer
krav på öppenhet och fortlöpande redovisning av stöd som  lämnas. I Sverige förekommer statligt stöd till näringslivet inom ramen för näringspolitiken, men även inom andra politikområden.

Summan av alla stöd under 2009 uppgick till 56,3 miljarder kr, vilket innebär en kraftig ökning med 27,6 miljarder eller 95,2 procent jämfört med 2008. Finanskrisen ledde till ett oväntat slut på en period av låga statliga stödnivåer i de offentliga finanserna. Under 2009 fördubblades således den totala nivån på det statliga stödet och ökade till två procent av BNP. Krisstöd till den reala ekonomin genom den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder [1] började genomföras i Sverige först 2009. 

Om däremot krisåtgärder till stöd för näringslivet exkluderas, har stödet minskat två år i rad, vilket inte har skett sedan perioden 2004-2006. Stödet uppgick till 27,6 miljarder kr år 2009, vilket är en minskning med 1,2 miljarder kr eller 4,2 procent jämfört med 2008. Merparten av det senaste årets minskning förklaras av att skatteutgifter vid användning av energi, energistöd, arbetsmarknads­stöd och regionalt stöd sammanlagt minskade med 6,8 procent mellan 2008 och 2009. Dessa fyra stödtyper minskade i omfattning från 24,9 till 23,2 miljarder kronor. 

Befrielse från miljöskatter uppgick till 17,8 miljarder kr år 2009, vilket var en minskning med 7,9 procent. Trots minskningen uppgick skatteutgifterna vid användning av energi till betydande belopp även år 2009 och representerade 64 procent av det totala statliga stödet till näringslivet exkl. krisåtgärder. Kostnaden för energistödet var tre miljarder kr år 2009, vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Detta berodde på ett oförändrat energistöd i form av punktskattelättnad för koldioxidneutrala drivmedel, en minskning av stöd till vindkraft och miljöstöd (41,3 procent). Däremot ökade stödet till energiforskning med hela 205,5 procent. 

Inom de andra stödkategorierna har stöd till FoU minskat med 20 procent under 2009, men siffrorna måste tolkas med försiktighet på  grund av ofullständig rapportering och preliminära uppgifter. Stöd till småföretag  (SMF), som hade minskat under år 2008, uppvisade en kraftig ökning med 283 procent. SMF stödet ökade från 41 miljoner kronor under 2008 till 157 miljoner kronor år 2009. Företags- och branschspecifikt stöd ökade med två procent till drygt 1,9 miljarder. En stor andel av denna stödform genomförs via reducerade skatteuttag riktade mot rederinäringen. Det kan noteras att regionalt stöd minskade med 10 procent för andra året i rad. Regionalt stöd svarar för fem procent av det totala stödet till näringslivet. I denna kategori är regionalt utvecklings- och investeringsstöd samt transportbidrag viktiga komponenter. 

Anställningsstödet minskade från 610 till 570 miljoner kr, vilket motsvarar en minskning med 6,6 procent år 2009. Starta eget-bidraget minskade med 9,8 procent jämfört med 2008 och uppgick till 286 miljoner kr under 2009. Kategorin övrigt stöd ökade med 53 procent till ett värde av 1,7 miljarder kronor. Det senare berodde främst på en kraftig ökning av Boverkets stöd till mindre hyres- och studentbostäder från 655 till 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 100 procent. De andra stödkategorierna inom övrigt stöd minskade med undantag för stöd till banker mot bakgrund av ekonomi- och finanskrisen. 

Resultaten visar att den svenska stödgivningen under 2009, med undantag för krisåtgärder, följer EU:s råd ”att öka sina insatser… för att minska den allmänna statliga stödnivån, genom att flytta tonvikten från ad hoc stöd eller stöd till individuella företag/sektorer till att satsa på branschövergripande mål av gemenskapsintresse, som t.ex. sysselsättning, regional utveckling, utbildning, forskning och miljö”.  Några utvalda fakta för 2009 jämfört med reviderade och uppdaterade siffror för 2008:

  • Det offentliga stödets andel av BNP i löpande priser minskade något mellan 2008 och 2009 och gick ner från 0,91 till 0,89 procent med undantag för krisåtgärder. Offentliga stöd till näringslivet inklusive krisåtgärder orsakade att stödnivån ökade under 2009 från 0,91 till 1,81 procent av BNP. Dessa undantagsåtgärder till följd av ekonomi- och finanskrisen ledde även till att den totala stödnivån inom EU 27 ökade till över 2 procent av BNP under 2009. [2]  
  • Det största stödprogrammet, när man bortser från skatteutgifterna vid användning av energi, var energistödet som uppgick till 2,97 miljarder kr år 2009 (2,99 miljarder 2008).
  • Energistödets största del utgörs av punktskattelättnad för koldioxidneutrala drivmedel och uppgick till 2,04 miljarder kr (oförändrat från 2008). Det utgår till producenter och importörer av biodrivmedel (bioetanol och biogas). 
  • Anställningsstödet, som Arbetsförmedlingen ansvarar för, uppgick till 570 miljoner kr, vilket motsvarar en minskning med 6,6 procent (610 miljoner kronor år 2008). 
  • Starta eget-bidrag, som fördelas av Arbetsförmedlingen, utbetalades med  286 miljoner kronor. Starta eget-bidraget nästan halverades under 2007 jämfört med 2006 och år 2008 minskade bidraget med ytterligare 30 procent. År 2009 minskade stödet med 9,8 procent jämfört med 2008.  
  • Transportbidraget inom området regionalt stöd uppgick till 369 miljoner kronor år 2009 (565 miljoner år 2008). [3]  Det innebär en minskning med 35 procent jämfört med föregående år. 

1 Se tillfällig ram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen, konsoliderad version EUT C 83, 7.4.2009, i dess lydelse efter ytterligare ändringar genom EUT C 261, 31.10.2009, s. 2. 

2  Se Rapport från Kommissionen. Resultattavla för statligt stöd, 2009. Europeiska Kommissionen. DG Competition. 

3  I rapporten 2005 görs en fördjupning om transportbidraget inför stödets fortsatta tillämpning 2007–2013. ITPS S2006:007.

Statligt stöd till näringslivet 2009

Serienummer: Statistik 2010:06

Ladda ner rapporten Pdf, 963.6 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev