Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2009

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99)  och bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag. Som en del i detta uppdrag producerar Tillväxtanalys en årlig rapport över svenska koncerners dotterbolag i utlandet. Denna  rapport redovisar enbart uppgifter rörande koncerner som har minst en anställd i ett dotterbolag utomlands och uppgifterna gäller verksamhetsåret 2009.

År 2009 fanns det 1 476 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 37 koncerner sedan år 2008. Antalet anställda i dessa uppgick totalt sett till drygt 1,56 miljoner, en minskning med 4 procent från föregående år. I utlandet minskade antalet anställda med 31 000 till drygt 1,1 miljon anställda och antalet i Sverige minskade med drygt 31 000 personer till 449 000 anställda. 

Av de 1 476 svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet år 2009 hade 477 koncerner, 32 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 19 och 25 procent av koncernerna var etablerade i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och USA.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands och minst en anställd i utlandet. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2009

Serienummer: Statistik 2011:06

Ladda ner rapporten Pdf, 704.7 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev