Studieområde: Grön omställning

Statistik om Miljösektorn 2003– 2010

Statistik baserad på SCB:s miljöföretags­databas

Lösningen på de utmaningar  världen står inför stavas  i mångt och mycket Miljöteknik. För att komma till rätta med miljö- och klimatutmaningen i kombination med en god ekonomisk tillväxt, sysselsättning och välfärd krävs teknik som är betydligt effektivare. Skillnaden mot tidigare är att effektiviteten inte bara mäts ur ett företagsekonomiskt perspektiv dvs. i arbetsproduktivitet och förädlingsvärde utan att fokus skiftas mot ett bredare (realt) effektivitetsmått och samhällsekonomisk nytta vilket innebär att även negativa externa miljöeffekter vägs in. Det begrepp som då kan användas är ekoeffektivitet. Eko-effektivitet innebär effektiv energi- och resursanvändning samt minskade negativa externa effekter.

Redan i dag utgör miljöteknik en viktig tillväxtmarknad. Givet att vi genomför den nödvändiga omställningen mot en grön ekonomi krävs mycket stora miljöteknikinvesteringar. Det i sin tur innebär goda affärer för konkurrenskraftig teknik och hållbara lösningar, såväl produkter, tjänster som systemlösningar.

Av dessa skäl är det naturligt att det finns en mycket stark efterfråga  på statistik  inom miljöteknikområdet. 

Tillväxtanalys har 2011 fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för, och bygga vidare på det arbete som tidigare bedrevs av  Sveriges miljöteknikråd, Swentec. I uppdraget till  Tillväxtanalys ingår att producera statistik över den svenska miljötekniksektorn samt att kontinuerligt vidareutveckla statistiken.

De frågor statistiken är tänkt att ge underlag till inkluderar allt ifrån idé-generering, innovationstakten, inriktningen på innovationerna inom området, miljöteknikföretagens välmåga och utveckling, svensk miljötekniks konkurrenskraft, export samt i vad mån miljöteknik implementeras och leder till ett grönare näringsliv och en grön strukturomvandling.

Att operationalisera begreppet miljöteknik så att det går att besvara dessa frågor är dock svårt av flera anledningar. Den definition av miljöteknik som regeringen refererar till i den nyligen lanserade miljöteknikstrategin och som Swentec också tidigare lutat sig mot är den som  tagits fram  inom EU-kommissionens  handlingsplan  för miljöteknik kallad ETAP (The Environmental Technologies Action Plan, ETAP) och som definierar miljöteknik såsom:

”all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”.

Denna definition är ur statistisk mening svår att arbeta med. Det finns i dag inte något mått på olika teknikers eko-effektivitet, det är inte heller specifik teknik som avgör en produktionsprocess eko-effektivitet. Denna beror på hur olika tekniker kombineras och värdet på det som produceras. Många av de frågor statistiken skall ge underlag till avser inte tekniken som sådan utan handlar istället om  företagande och sysselsättning inom ”miljötekniksektorn” vilken vi här definierar som:

”de företag som utvecklar, producerar eller använder sig av miljöteknik”.

Eftersom det ofta inte finns någon  information och statistik om vilken teknik företagen använder är det svårt att på ett träffsäkert sätt avgränsa ”miljöteknikföretag” från övriga företag.

Den företagsstatistik som ligger närmast en statistik om svenska miljöteknikföretag enligt ETAP-definitionen är SCB:s miljöföretagsstatistik. SCB följer i sin rapportering till Eurostat, den definition som man där utarbetat. Enligt denna definieras  miljösektorn som:

”Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning.”

Denna definition inkluderar verksamheter inom den ”traditionella” miljösektorn såsom luft och vattenrening, avfallshantering men även verksamheter som bedrivs på ett mer miljövänligt sätt inom övriga näringslivet.

Tillväxtanalys  uppdrag är att producera statistik över miljötekniksektorn, men har valt att liksom tidigare Swentec, avgränsa uppdraget till vad som för tillfället är möjligt att presentera, d.v.s. statistik om miljöföretagen. 

Tillväxtanalys håller dock på att ta fram ett förslag till en ”miljöteknikstatistikportfölj”. Tanken med denna är att skapa en uppsättning statistik och indikatorer som tillsammans ger en mer heltäckande bild av  miljöteknikområdet och dess utveckling. Denna portfölj beskrivs i en separat avrapportering till Näringsdepartementet.

Miljösektorn är en liten sektor. År 2009 stod den för 1,6 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. År 2010 utgjorde sektorns export 2,2 procent av den totala exporten (alla sektorer). I antal omfattade miljösektorn 1,3 procent av rikets företag.

Statistiken över miljösektorn 2003-2010 visar att sektorn växt under perioden. Det är dock först i vår som vi har tillgång till förädlingsvärden och produktionsvärden som gör att vi med större säkerhet kan uttala oss om sektorns utveckling 2010. Det vi kan konstatera i dag är att omsättningen i sektorn ökat med 59 % mellan 2003 och  2010. Vi kan också konstatera att miljösektorns export haft en stark utveckling  och ökat i högre takt  än den totala Svenska exporten under perioden 2003 till 2010. Det viktigaste exportlandet är under hela perioden Tyskland. Andra viktiga exportländer är Norge, Danmark och Kina.

Vi noterar att exporten från miljösektorns företag gick mot trenden 2009 då den totala exporten minskade kraftigt som en effekt av finanskrisen. Miljösektors minskade istället sin export under 2010 samtidigt som den totala exporten återhämtade sig, om än inte till nivån före finanskrisen.

Största branschgruppen inom miljösektorn omsättningsmässigt är ”Energiproduktion” följt av  ”Tjänster” och  ”Vatten, avlopp och återvinning”.  Offentligägda miljöföretag är få i antal men har en relativt stor andel av omsättningen. År 2010 var bara 632 av totalt 12 309 företag inom  miljösektorn offentligt ägda, men  stod för  30 procent av miljösektorns omsättning.

Den statistik som redovisas i denna rapport skiljer sig från Swentecs tidigare statistik genom att inkludera hela miljösektorn. För tydlighetens skull har vi dock valt att i år även publicera en så skallad Swentec-population för att de som vill skall kunna följa denna. Den innehåller export och omsättningsvärden åren 2003-2010 för de företag som ingick i Swentec’s miljöteknikföretagspopulation år 2010 (se Bilaga 1, tabell 5, sid 41).

Statistik om Miljösektorn 2003– 2010 Statistik baserad på SCB:s miljöföretags­databas

Serienummer: Statistik 2011:08

Diarienummer: 2011/220

Ladda ner rapporten Pdf, 1.7 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev