Studieområde: Internationalisering

Forskning och utveckling i internationella företag 2013

Stora internationella svenskägda koncerner minskar sina investeringar i forskning och utveckling (FoU) både i Sverige och utomlands. Drygt hälften av investeringarna sker i Sverige och cirka 40 procent av FoU-verksamheten inom det svenska näringslivet utförs av utländska
företag.

De stora svenskägda internationella koncernernas FoU

De undersökta stora svenskägda internationella koncernerna har minskat sina FoU-utgifter både i Sverige och utomlands. 2013 genomförde koncernerna FoU-verksamhet för 72,2 miljarder kronor, totalt i världen. Det är en minskning med knappt 5,3 miljarder jämfört med 2011. Utgifterna för FoU-verksamheten i Sverige var 39,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3,5 miljarder jämfört med 2011. De svenskägda koncernerna har större andel utgifter för FoU i Sverige än utomlands, knappt 55 procent. När det gäller årsverken är förhållandet det omvända. Den arbetade tiden inom FoU-verksamheten har ökat, både i Sverige och utomlands. De svenskägda internationella koncernerna utför 39 procent av sina FoU-årsverken i Sverige.

FoU-intensitet mätt som antal FoU-årsverken som andel av totalt antal anställda var högst i Sverige för de svenskägda koncernerna. FoU-intensiteten i Sverige var 18,8 och i utlandet 6,2 per 100 anställda i 2013 års undersökning

Under 2013 utförde de svenskägda internationella koncernerna FoU för 32,7 miljarder kronor utomlands. Dotterbolagen i Europa, Asien och Nordamerika som stod för en majoritet av utgifterna. Koncernernas utgifter för FoU steg i Europa och Nordamerika, medan de minskade i Asien och Oceanien. Förändringarna i Asien beror till största delen på populationsförändringar.

FoU i utlandsägda (f.d. svenskägda) koncerner

Under 2013 utförde de 15 svarande utlandsägda koncernerna FoU för knappt 28 miljarder kronor i Sverige. Detta motsvarar cirka 40 procent av koncernernas totala FoU-utgifter, vilket är ungefär samma andel som i tidigare års undersökningar.

FoU i svenska och utländska företag i Sverige

I Sverige svarade näringslivet för 69 procent, universitet och högskolor för 27 procent och övrig offentlig sektor för 4 procent av FoU-utgifterna år 2013. Näringslivets FoU-utgifter motsvarade 85,9 miljarder kronor. FoU-verksamheten inom näringslivet är i hög grad kon-centrerad till ett fåtal stora internationella koncerner.

39 procent av FoU-verksamheten inom det svenska näringslivet utfördes av utländska före-tag. De största andelarna av utlandsägda företags FoU-utgifter i Sverige kom från företag med moderbolag belägna i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Andra stora ägar-länder 2013 var USA och Schweiz. De svenskägda internationella företagen stod för 49 procent och de nationella företagen för 12 procent av näringslivets FoU 2013.

Forskning och utveckling i internationella företag 2013

Serienummer: Statistik 2015:03

Diarienummer: 2015/128

Ladda ner rapporten Pdf, 885.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev