Studieområde: Internationalisering

Utländska företag 2014

Utlandsägandet i Sverige ökar, både när det gäller antal företag och anställda. Norge är det ägarland som kontrollerar flest företag i Sverige och Tyskland är det största ägarlandet sett till antal anställda. För första gången sedan 1990-talet är USA inte det ägarland som har flest anställda i Sverige.

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade med 260 stycken under år 2014. Efter ökning­en fanns det 13 831 utlandsägda företag i Sverige. Antalet anställda i de utländska före­tagen ökade med 9 610 personer, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med före­gående års undersökning. Efter ökningen fanns det 640 236 anställda vid utlandsägda företag i Sverige.

Norskt ägande ökar

Norge var det land som stod för den största ökningen av antalet utländska företag i Sverige mellan år 2013 och 2014 med en ökning på 211 företag. Näst störst ökning hade USA med 50 företag. Norge är efter ökningen fortfarande det land som kontrollerar flest företag i Sverige (2 247 företag) följt av USA (1 378 företag).

Flest anställda i tyskägda företag

Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige år 2014. De största ökningarna förekom i företag kontrollerade från Norge och Tyskland. Ökningarna uppgick till 8 627 respektive 3 590 anställda jämfört med år 2013.

Det största enskilda ägarlandet med avseende på antal anställda är Tyskland med sina 72 463 anställda. Därefter följer USA med 71 118 anställda. Det är första gången sedan 1990-talet som USA inte är det ägarland med flest anställda i Sverige.

Få stora företag sysselsätter flest

Av de utländska företagen år 2014 var 87 procent små med färre än 50 anställda i Sverige. Dessa företag sysselsatte 12 procent av de anställda i utländska företag. De stora företagen med fler än 250 anställda utgjorde 3 procent av samtliga utländska företag, men deras andel av sysselsättningen var 67 procent av alla anställda i de utländska företagen. Detta var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Antalet anställda vid de mindre företagen var till stor del koncentrerad till tjänstesektorn. De anställda vid de större utlandsägda företagen var mer jämnt fördelade mellan tillverk­ningsindustrin och tjänstesektorn.

Utländska företag 2014

Serienummer: Statistik 2015:04

Diarienummer: 2015/154

Ladda ner rapporten Pdf, 798.1 kB.
Ladda ner beskrivning av statistiken Pdf, 261.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev