Publicerad 28 mars 2018

Konkurser och offentliga ackord 2017

Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Om inget annat sägs avses i det följande jämförelser med 2016.

Antalet offentliga ackord var under året 151 jämfört med 182 under 2016. Antalet anställda i dessa företag var 3 360 personer jämfört med 8 186 personer under 2016.

Konkurserna ökade med 5 procent i aktiebolag och med 20 procent bland enskilda näringsidkare. I handelsbolag etc.¹ ökade konkurserna med 6 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 326 företag, vilket innebar en minskning med 7 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 16 procent till 1 240 företag.

I handeln ökade konkurserna med 10 procent till 1 468 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 517 företag, en ökning med 21 procent. I transport och kommunikation ökade konkurserna med 7 procent och uppgick till 580 företag år 2017. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent till 1218 företag. I gruppen civila myndigheter, utbildning och övriga tjänster ökade konkurserna med 23 procent, vilket innebar att 478 företag försattes i konkurs år 2017.

I Stockholms län försattes 2 161 företag i konkurs under 2017 (+ 3 procent), i Västra Götalands län 864 företag (-2 procent) och i Skåne län 982 företag (+19 procent).

Sett i sammanhang med branschernas storlek inträffade de mest betydelsefulla ökningarna i Skåne län inom byggindustri och handel med ökningar på 30 procent respektive 26 procent. Antalet anställda berörda av konkurser generellt var dock så gott som oförändrat i Skåne Län, 2 287 anställda jämfört med 2 311 anställda år 2016.

I Västmanlands län försattes 149 företag i konkurs jämfört med 91 företag, en ökning med 64 procent. Konkurserna ökade i synnerhet inom byggindustrin och transport och kommunikation. Antalet anställda berörda av konkurser i Västmanlands län uppgick till 879 personer jämfört 208 personer. Antalet konkurser i Västmanlands län uppgick 2015 till 123 företag och i 2014 till 154 företag.

Dalarnas län respektive Gävleborgs län ökade antalet konkurser med 31 procent. I Dalarnas län ökade konkurserna inom transport och kommunikation samt finans-, fastighets- och företagstjänster medan den största enskilda ökningen i Gävleborgs län inträffade inom handeln.

Den största minskningen i antal företagskonkurser fördelat efter län inträffade i Värmlands län med en nedgång på 21 procent. Konkurserna minskade i synnerhet inom handeln. Övriga län med minskningar i antal företagskonkurser var Kalmar län och Hallands län, i båda fall med 11 procent.

¹ Bland Handelsbolag etc. ingår alla företag utom aktiebolag och enskilda näringsidkare, dvs. handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser m.m.

Titel
Konkurser och offentliga ackord 2017

Serienummer
Statistik 2018:01

Diarienummer
2018/076

Ladda ner rapportenPDF