Studieområde: Strukturomvandling

Konkurser och offentliga ackord 2017

Tingsrätterna fattade under 2017 beslut om 6 714 konkurser, av vilka 6 394 rörde företag (enskilda näringsidkare inräknade), 118 avsåg privatpersoner och 202 gällde dödsbon. Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser var 17 485 personer, vilket innebar en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Om inget annat sägs avses i det följande jämförelser med 2016.

Antalet offentliga ackord var under året 151 jämfört med 182 under 2016. Antalet anställda i dessa företag var 3 360 personer jämfört med 8 186 personer under 2016.

Konkurserna ökade med 5 procent i aktiebolag och med 20 procent bland enskilda näringsidkare. I handelsbolag etc.¹ ökade konkurserna med 6 procent.

Inom tillverkningsindustrin uppgick antalet konkurser till 326 företag, vilket innebar en minskning med 7 procent. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 16 procent till 1 240 företag.

I handeln ökade konkurserna med 10 procent till 1 468 företag. Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 517 företag, en ökning med 21 procent. I transport och kommunikation ökade konkurserna med 7 procent och uppgick till 580 företag år 2017. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 4 procent till 1218 företag. I gruppen civila myndigheter, utbildning och övriga tjänster ökade konkurserna med 23 procent, vilket innebar att 478 företag försattes i konkurs år 2017.

I Stockholms län försattes 2 161 företag i konkurs under 2017 (+ 3 procent), i Västra Götalands län 864 företag (-2 procent) och i Skåne län 982 företag (+19 procent).

Sett i sammanhang med branschernas storlek inträffade de mest betydelsefulla ökningarna i Skåne län inom byggindustri och handel med ökningar på 30 procent respektive 26 procent. Antalet anställda berörda av konkurser generellt var dock så gott som oförändrat i Skåne Län, 2 287 anställda jämfört med 2 311 anställda år 2016.

I Västmanlands län försattes 149 företag i konkurs jämfört med 91 företag, en ökning med 64 procent. Konkurserna ökade i synnerhet inom byggindustrin och transport och kommunikation. Antalet anställda berörda av konkurser i Västmanlands län uppgick till 879 personer jämfört 208 personer. Antalet konkurser i Västmanlands län uppgick 2015 till 123 företag och i 2014 till 154 företag.

Dalarnas län respektive Gävleborgs län ökade antalet konkurser med 31 procent. I Dalarnas län ökade konkurserna inom transport och kommunikation samt finans-, fastighets- och företagstjänster medan den största enskilda ökningen i Gävleborgs län inträffade inom handeln.

Den största minskningen i antal företagskonkurser fördelat efter län inträffade i Värmlands län med en nedgång på 21 procent. Konkurserna minskade i synnerhet inom handeln. Övriga län med minskningar i antal företagskonkurser var Kalmar län och Hallands län, i båda fall med 11 procent.

¹ Bland Handelsbolag etc. ingår alla företag utom aktiebolag och enskilda näringsidkare, dvs. handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser m.m.

Konkurser och offentliga ackord 2017

Serienummer: Statistik 2018:01

Diarienummer: 2018/076

Ladda ner rapporten Pdf, 451.2 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev