Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2020 – venture capital

I den här rapporten redovisar vi statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag åren 2010–2020. År 2020 har riskkapitalinvesteringarna ökat kraftigt jämfört med 2019 och uppgick till 4,81 miljarder kronor.

Sammanfattning

Riskkapitalinvesteringarna i svenska portföljbolag har ökat kraftigt under 2020

Sedan toppåret 2008, då nästan 5 miljarder kronor investerades i svenska portföljbolag, har investeringsvolymerna minskat. Under perioden 2010–2017 var den genomsnittliga årliga investeringsvolymen 2,2 miljarder kronor, som lägst var investeringsvolymen nere på 1,5 miljarder under 2015. Under 2018 skedde en markant ökning i investeringsvolymerna som stabiliserades under 2019. År 2020 har investeringsvolymerna fortsatt att öka kraftigt jämfört med föregående år (4,81 miljarder kronor).

Ökningen förklaras främst av investeringar från utländska fonder

År 2020 ökade de utländska fonderna sina investeringar med 61 procent medan de svenska privata fonderna ökade sina investeringar med 7,8 procent jämfört med 2019. Samtidigt minskade de statliga fonderna sina investeringar med 1 procent. År 2020 kan liknas med 2018: års investeringsmönster med kraftigt ökade investeringar från de utländska fonderna. År 2020 investerade totalt de svenska privata fonderna 1 931 mkr, de utländska fonderna investerade 2 301 mkr och de statliga fonderna investerade 582 mkr. Vi kan konstatera att de svenska privata fondernas VC-investeringar avtagit i svenska portföljbolag medan det har tilltagit hos de utländska fonder. I relation till VC-investeringarnas inriktning på investeringsfaser är det framför allt i lanseringsfasen som VC-investeringarna ökat 2020 jämfört med föregående år. Det har investerats 1 098 mkr mer i lanseringsfasen under 2020 än 2019. Staten är fortfarande den största investeraren i portföljbolag i såddfasen medan utländska och svenska privata fonderna ökat sina investeringar framför allt i lanseringsfasen.

IKT och konsumentprodukter är fortsatt de populäraste branscherna

De tre största branscherna IKT (Informations- och kommunikationsteknologi), livsvetenskap och konsumentprodukter stod för 89 procent av de totala VC-investeringarna. Motsvarande siffra var 76 procent föregående år. Det innebär att koncentrationstendenserna i branschinvesteringarna ökat återigen under 2020.

Kraftigt ökade riskkapitalinvesteringar i livsvetenskap

Det har skett ökade VC-investeringar i de tre största branscherna. Den största investeringsförändringen från föregående år har skett inom branschen livsvetenskap. VC-investeringarna i livsvetenskap minskade markant under 2019 men nettoinvesteringarna har återigen ökat under 2020 med 411 mkr. Ökningen beror till stora delar på ökade investeringar från utländska fonder.

Minskade riskkapitalinvesteringar i miljöteknik

Investeringsviljan har minskat för miljöteknik (Cleantech) under år 2020. Sedan toppåret 2008 med en investeringsvolym på 700 mkr har miljöteknikinvesteringarna minskat avsevärt. Under åren 2007–2011 var det många svenska privata fonder som investerade i miljöteknik. Sedan 2013 är det främst statliga fonder som investerat i miljöteknikbolag. Under 2018 stod de svenska statliga fonderna för i stort sett hela investeringsvolymen. Den positiva utvecklingen som vi såg 2019 med ökade investeringsvolymer från utländska fonder har avtagit under 2020. Investeringsvolymen är fortsatt låg jämfört med toppåren 2008 och 2009 men den totala investeringsvolymen under 2020 är ändå högre jämfört med åren 2015–2018.

35 procent av portföljbolagen mottog riskkapitalinvesteringar för första gången

Under 2020 fick 125 (35 %) av portföljbolagen VC-investeringar för första gången. Andelen VC-investeringar i nya portföljbolag var 5 procent lägre 2020 än året innan.

Fortsatt koncentration av riskkapitalet till storstadskommuner

Ingen större skillnad i lokaliseringen av VC-investeringar mellan olika kommuntyper från föregående år utan investeringsvolymerna fortsatt koncentrade till storstadskommuner (92 %).

Riskkapitalstatistik 2020 – venture capital

Serienummer: Statistik 2022:01

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 677.8 kB.
Tabellbilaga riskkapitalstatistik 2020 Excel, 131.3 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev