Studieområde:

Riskkapitalstatistik 2021 – venture capital

Venture capital-investeringar (VC-investeringar) i svenska portföljbolag ökar fortsatt kraftigt under år 2021. Rapporten Riskkapitalstatistik 2021 - venture capital innehåller statistik över formella VC-investeringar i svenska bolag under perioden 2011–2021.

Sammanfattning

VC-investeringarna i svenska portföljbolag har ökat kraftigt under 2021

Sedan toppåret 2008, då nästan 5 miljarder kronor investerades i svenska portföljbolag,
har investeringsvolymerna minskat. Under perioden 2010–2017 var den genomsnittliga
årliga investeringsvolymen 2,2 miljarder kronor, som lägst var investeringsvolymen nere
på 1,5 miljarder under 2015. Under 2018 skedde en markant ökning i
investeringsvolymerna som stabiliserades under 2019. År 2020 fortsatte
investeringsvolymerna att öka kraftigt jämfört med föregående år. Vi ser samma
tendenser under år 2021 med fortsatt kraftiga ökningar i investeringsvolymerna. Den
totala VC-volymen ökade från 6,2 miljarder (2020) till 9,3 miljarder (2021).

Ökade VC-investeringar under 2021 beror främst på markant ökade investeringar från utländska fonder

År 2021 ökade de utländska fonderna sina investeringar med 63,6 procent och de svenska
privata fonderna ökade sina investeringar med 44,3 procent jämfört med år 2020.
Samtidigt minskade de statliga fonderna sina investeringar med 3,7 procent. År 2021 kan
liknas med 2020 års investeringsmönster med kraftigt ökade investeringar från de
utländska fonderna. År 2021 investerade totalt de svenska privata fonderna 3 169 mkr, de
utländska fonderna investerade 5 595 mkr och de statliga fonderna investerade 569 mkr.
Vi kan konstatera att både de svenska privata och utländska fondernas VC-investeringar
ökat i svenska portföljbolag. I relation till VC-investeringarnas inriktning på
investeringsfaser ser vi minskade investeringsvolymer i lanseringsfasen och kraftigt
ökade i expansionsfasen under år 2021. Det har investerats 946 mkr mindre i
lanseringsfasen och 3 324 mkr mer i expansionsfasen under år 2021. Det som är nytt för
2021 är att staten inte längre är den största investeraren i portföljbolag i såddfasen och att utländska och svenska privata fonderna har ökat sina investeringar främst i
expansionsfasen.

Kraftigt ökade VC-investeringar i livsvetenskap och IKT under 2021

De tre största branscherna IKT (Informations- och kommunikationsteknologi),
livsvetenskap och konsumentprodukter stod för nästan 83 procent av de totala VCinvesteringarna. Motsvarande siffra var 89 procent föregående år. Det innebär att
koncentrationstendenserna i branschinvesteringarna är fortsatt hög under 2021.

Det har skett ökade VC-investeringar i alla de tre största branscherna. Den största
investeringsförändringen från föregående år har skett inom branschen livsvetenskap.
VC-investeringarna i livsvetenskap minskade markant under 2019 för att sedan öka
under 2020 med 411 mkr. Under år 2021 har VC-investeringarna i livsvetenskap uppgått
till 3 054 mkr (33 procent av den totala VC investeringsvolymen) och 2 818 mkr till IKT
(31 procent av den totala VC-investeringsvolymen). Ökningarna beror främst på ökade
investeringar från utländska fonder.

Ett tydligt trendbrott med kraftigt ökade VC-investeringar i miljöteknik under
år 2021

Det har skett ett tydligt positivt trendbrott i investeringsvolymerna inom miljöteknik
(Cleantech) under år 2021. Sedan toppåret 2008 med en investeringsvolym på 700 mkr
har miljöteknikinvesteringarna minskat avsevärt. Under åren 2007–2011 var det många
svenska privata fonder som investerade i miljöteknik. Sedan 2013 är det främst statliga
fonder som investerat i miljöteknikbolag. Under 2018 stod de svenska statliga fonderna
för i stort sett hela investeringsvolymen. Den positiva utvecklingen som vi såg 2019 med
ökade investeringsvolymer från utländska fonder avtog under 2020, men under år 2021
har investeringsvolymen ökat till totalt 1 016 mkr, vilket innebär en ökning på 884 mkr
från föregående år. Investeringsnivån är nu för första gången klart högre än toppåren
2008 och 2009.

45 procent av portföljbolagen mottog VC-investeringar för första gången

Under 2021 mottog 141 (45 %) av portföljbolagen VC-investeringar för första gången.
Andelen VC-investeringar i nya portföljbolag är 3 procent högre 2021 än året innan.

Fortsatt koncentration av riskkapitalet till storstadskommuner

Det är ingen större skillnad i lokaliseringen av VC-investeringar mellan olika
kommuntyper från föregående år utan investeringsvolymerna är fortsatt koncentrerade
till storstadskommuner (94 %).

Riskkapitalstatistik 2021 – venture capital

Serienummer: Statistik 2023:01

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 1 MB.
Riskkapitalstatistik - tidigare rapporter
Tabellbilaga riskkapitalstatistik 2021 Excel, 70.7 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev