2020-01-28

Rubrik

Från och med 2018 redovisar en rapport Tillväxtanalys resultat, slutsatser och rekommendationer från en genomlysning av en frågeställning som är relevant för tillväxtpolitikens utveckling och/eller genomförande – ett ramprojekt.

Under rubriken working paper presenterar Tillväxtanalys forskningsuppsatser som utgör underlag i våra ramprojekt. Materialet tas fram i samarbete med externa forskare och kvalitetsgranskas enligt gängse sätt i akademin. Författarna står själva för innehållet i publikationen och deras slutsatser och
rekommendationer delas inte nödvändigtvis av Tillväxtanalys.