Solpaneler på ett fält omgärdad av en smal väg

Studieområde: Grön omställning

SBTi emission targets and risk-adjusted portfolio return

Den här studien undersöker hur investerare värderar att företag har satt klimatmål i linje med målen i Parisavtalet och som validerats av Science-Based Targets initiative (SBTi).

Genom att jämföra SBTi-validerade företags prestation på börsen (som mäts med riskjusterad avkastning, här skillnaden mellan faktisk och förväntad avkastning) med en kontrollgrupp av företag som inte har validerade klimatmål får vi en inblick i om en trovärdig utsläppsstrategi påverkar investerares intresse. Studien är en av få tillgängliga analyser som direkt testar hur relevant en anslutning till SBTi är för finansmarknaderna.

Studien kompletterar redan gjorda analyser av ESG-värderingars roll för en grön omställning av näringslivet (Tillväxtanalys (2018); Tillväxtanalys (2019); Tillväxtanalys (2021); Lööf et al. (2022)).

Analyserna visar att ESG-värderingar har svagheter ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv. De är varken ett träffsäkert mått på hur hållbart ett företag är, eller på företagets hållbarhetsrelaterade risker. Utifrån ett investerarperspektiv utgör ESG-värderingarna dock den bästa tillgängligliga informationen. Till skillnad från ESG-värderingar som är ett sammanvägt index av indikatorer inom såväl miljömässig- och social hållbarhet samt företagsstyrning är SBTi fokuserat på företagens minskade klimatpåverkan och deras utsläpp mätt i absoluta tal.

I studien undersöker vi om det finns någon ytterligare marknadseffekt av att ha ett validerat SBTi-mål för perioden 2017–2022.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev