2014-08-01

Statistik om grundläggande betaltjänster

Tillgänglighet till dagskassehantering 2014

Tillväxtanalys ska ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Beskrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insatser.

Definitioner och metodbeskrivningar

Med service för dagskassehantering avses fysiska platser där kontanter från exempelvis näringsverksamhet kan tas emot. De serviceformer som ingår är serviceboxar, recyklingmaskiner och dagskasseuppräkning.

Av statistiksammanställningen framgår dels det totala antalet serviceställen redovisat per län samt  antalet serviceställen fördelat per tillgänglighetskategori och län. Vidare redovisas ett antal mått och perspektiv på arbetsställens tillgänglighet till platser som tillhandahåller service för dagskassehantering. Med tillgänglighet avses avstånd i meter på farbara bilvägar.

Ladda ner statistiksammanställningenExcel