2014-09-01

Statistik om grundläggande betaltjänster

Tillgänglighet till betalningsförmedling 2014

Tillväxtanalys ska ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Beskrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insatser.

Definitioner och metodbeskrivningar

Med betalningsförmedling avses fysiska platser där kontanta inbetalningar eller transfereringar från konton kan göras till en annan mottagare. De serviceformer som ingår är bankkassa samt tjänst mot bankkonto.

Av statistiksammanställningen framgår dels det totala antalet serviceställen redovisat per län samt  antalet serviceställen fördelat per tillgänglighetskategori och län. Vidare redovisas ett antal mått och perspektiv på befolkningens tillgänglighet till platser som tillhandahåller service för betalningsförmedling. Med tillgänglighet avses avstånd i meter på farbara bilvägar.

Ladda ner statistiksammanställningenExcel