2015-09-25

Statistik om grundläggande betaltjänster

Tillgänglighet till kontantuttag 2015

Tillväxtanalys ska ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Beskrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insatser.

Definitioner och metodbeskrivningar

Med service för kontantuttag avses fysiska platser där uttag av kontanter kan göras. De serviceformer som ingår är kortterminal, bankkassa, uttagsautomat och bankombud.

Av statistiksammanställningen framgår dels det totala antalet serviceställen redovisat per län samt  antalet serviceställen fördelat per tillgänglighetskategori och län. Vidare redovisas ett antal mått och perspektiv på befolkningens tillgänglighet till platser som tillhandahåller service för kontantuttag. Med tillgänglighet avses avstånd i meter på farbara bilvägar.

Ladda ner statistiksammanställningenExcel