2021-07-15

Konkurser juni 2021

Under juni 2021 inleddes 706 företagskonkurser. Konkurserna ökade därmed med 11 procent jämfört med juni 2020. Antalet anställda i företagen var 819 personer i jämförelse med 2 097 personer juni 2020, en minskning med 62 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Under januari till och med juni 2021 minskade konkurserna med 20 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 62 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under juni uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 138 företag vilket innebar en ökning med 38 procent. Antalet anställda var 244 personer, en ökning med 9 procent. Under januari till och med juni minskade konkurserna med 4 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser med 29 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i juni till 75 företag vilket var en ökning med 27 procent. Antalet anställda var 175 personer, en ökning med 82 procent. Ökningen avseende antal anställda gällde främst butikshandel med hushållvaror. Under januari till och med juni 2021 minskade konkurserna med 22 procent i detaljhandeln och med 37 procent i partihandeln. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 83 procent i detaljhandeln och med 72 procent i partihandeln. Minskningen i antalet anställda inom detaljhandeln med 83 procent gällde främst detaljhandel med hushållsvaror samt detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning. Minskningen i partihandeln gällde främst livsmedel samt andra hushållsvaror.

I restaurangverksamhet ökade konkurserna med 7 procent under juni månad medan antalet anställda minskade med 64 procent. I januari till och med juni minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 23 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 69 procent.

I finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser under juni till 155 företag, en ökning med 10 procent. Under januari till och med juni 2021 minskade konkurserna med 22 procent i branschgruppen och antalet anställda berörda av konkurser med 65 procent. Minskningen av antalet anställda berörde främst företag inom konsulttjänster till företag och personaluthyrning.

Företagskonkurser efter län

I juni månad inleddes konkurser i 276 företag Stockholms län, en ökning med 23 procent. Konkurserna ökade med 30 procent i byggindustrin och med 6 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Under januari till och med juni uppgick antalet konkurser i länet till 1 232 företag vilket innebar en minskning med 15 procent. Konkurserna i byggindustrin minskade med 11 procent. I detaljhandeln minskade konkurserna med 15 procent och inom restaurangverksamhet med 12 procent. I finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 22 procent under januari till och med juni.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i juni månad till 107 företag, en ökning med 35 procent med den största ökningen i byggindustrin, 19 företag jämfört med 9 företag. Under januari till och med juni minskade konkurserna med 13 procent. Konkurserna ökade under perioden med 7 procent inom byggindustrin. I detaljhandeln minskade konkurserna med 25 procent och i finans-, fastighets- och företagstjänster med 5 procent.

Under juni månad uppgick antalet konkurser i Skåne län till 107 företag, en ökning med 14 procent. I perioden januari till och med juni minskade konkurserna med 28 procent. Konkurserna ökade 2 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 19 procent i detaljhandeln och med 39 procent i restaurangverksamhet. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade antalet konkurser med 30 procent.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under juni till 562 företag jämfört med 312 företag, en ökning med 80 procent. Bland företag med anställda inleddes konkurser i 144 företag jämfört med 323 företag, en minskning med 55 procent. Andelen konkurs-företag utan anställda uppgick till 80 procent jämfört med 49 procent juni 2020.

Figuren visar konkurser efter antal anställda, juni 2021. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med juni ökade konkurserna bland företag utan anställda med 21 procent medan konkurserna minskade med 60 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 49 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 10 företag jämfört med 30 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under juni 2021 till 22 företag med 282 anställda. Under januari till och med juni 2021 uppgick antalet ackord till 83 företag med 1 515 anställda jämfört med 239 företag med 8 617 anställda januari till juni 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev