2021-10-15

Konkurser september 2021

Under september månad inleddes konkurser i 474 företag. Konkurserna ökade därmed med 19 procent jämfört med september 2020. Antalet anställda i företagen var 872 personer i jämförelse med 1 440 personer september 2020, en minskning med 39 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden september 2019 till september 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020.  I oktober 2019 uppgick antalet konkurser till 781 företag , det näst högsta antalet konkurser under en enskild månad.  Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden september 2020 till september 2021. Konkurserna har under denna period minskat jämfört med föregående år under samtliga månader med undantag för december 2020, juni 2021 och september 2021.

Under januari till och med september 2021 minskade konkurserna med 14 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 58 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under september uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 88 företag vilket innebar en ökning med 11 procent. Antalet anställda var 346 personer, en minskning med 45 procent. Under januari till och med september minskade konkurserna med 3 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 32 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i september till 45 företag vilket var en minskning med 2 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 53 procent och uppgick till 27 personer. Under januari till och med september 2021 minskade konkurserna i detaljhandeln med 18 procent och antalet anställda med 79 procent.

I partihandeln försattes 28 företag i konkurs under september månad vilket var en ökning med 4 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen minskade med 65 procent. Under januari till och med september minskade konkurserna i partihandeln med 35 procent och antalet anställda med 63 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser till 42 företag under september, en ökning med 14 procent. Antalet anställda minskade med 32 procent. Under januari till och med september minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 17 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 63 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 81 företag under september vilket var oförändrat jämfört med september 2020. Under januari till och med september minskade konkurserna i branschgruppen med 19 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 64 procent.

Företagskonkurser efter län

I september månad inleddes konkurser bland 161 företag Stockholms län vilket var en ökning med 10 procent. Konkurserna ökade med 3 procent i byggindustrin och minskade med 9 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster. Under januari till och med september minskade konkurserna med 11 procent. Konkurserna i byggindustrin minskade under perioden med 10 procent. I detaljhandeln minskade konkurserna med 14 procent medan konkurserna ökade med 1 procent inom restaurangverksamhet. I finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 17 procent under januari till och med september.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i september månad till 62 företag, en minskning med 3 procent. Under januari till och med september minskade konkurserna med 11 procent. Konkurserna minskade under perioden med 2 procent inom byggindustrin och med 15 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. I detaljhandeln minskade konkurserna med 14 procent medan konkurserna ökade med 17 procent inom restaurangverksamhet.

Konkurserna ökade under september med 18 procent i Skåne län och uppgick till 60 företag. Under januari till och med september minskade konkurserna med 21 procent. Konkurserna ökade under perioden med 12 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 25 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 40 procent inom restaurangverksamhet.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under september till 357 företag jämfört med 181 företag, en ökning med 97 procent. Bland företag med minst en anställd inleddes konkurser i 117 företag jämfört med 217 företag, en minskning med 46 procent. Andelen konkurs­företag utan anställda uppgick i september 2021 till 75 procent jämfört med 45 procent september 2020.

Figuren visar att konkurser i företag utan anställda ökade med 97 procent under september månad medan konkurserna i företag med 1 till 4 anställda minskade med 48 procent och med 63 procent i företag med 5 till 9 anställda.

Under januari till och med september ökade konkurserna i företag utan anställda med 30 procent medan konkurserna minskade med 58 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 44 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 15 företag jämfört med 41 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under september 2021 till 5 företag med 25 anställda. Under januari till och med september 2021 uppgick antalet ackord till 116 företag med 1 935 anställda jämfört med 271 företag med 9 533 anställda januari till september 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev