2021-11-15

Konkurser oktober 2021

Under oktober 2021 inleddes konkurser i 512 företag. Antalet konkurser var därmed oförändrat jämfört med oktober 2020. Antalet anställda i företagen var 846 personer i jämförelse med 1 818 personer oktober 2020, en minskning med 53 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden oktober 2019 till oktober 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020. I oktober 2021 uppgick antalet konkurser till 512 företag vilket var oförändrat jämfört med oktober 2020.   Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden oktober 2020 till oktober 2021. Konkurserna har under denna period minskat jämfört med föregående år under samtliga månader med undantag för december 2020, juni 2021 och september 2021.

Under januari till och med oktober 2021 minskade konkurserna med 13 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 58 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avser alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under oktober uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 97 företag vilket innebar en ökning med 3 procent. Antalet anställda var 261 personer, en minskning med 41 procent. Under januari till och med oktober minskade konkurserna med 2 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 33 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i oktober till 57 företag vilket var en minskning med 7 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 37 procent och uppgick till 63 personer. Under januari till och med oktober 2021 minskade konkurserna i detaljhandeln med 17 procent och antalet anställda med 77 procent.

I partihandeln försattes 32 företag i konkurs under oktober månad vilket var en ökning med 7 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen minskade med 37 procent. Under januari till och med oktober minskade konkurserna i partihandeln med 32 procent och antalet anställda med 62 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser till 41 företag under oktober, en minskning med 27 procent. Antalet anställda minskade med 71 procent. Under januari till och med oktober minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 18 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 64 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 110 företag under oktober vilket innebar en ökning med 3 procent jämfört med oktober 2020. Antalet anställda minskade med 53 procent. Under januari till och med oktober minskade konkurserna i branschgruppen med 17 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 63 procent.

Företagskonkurser efter län

I oktober månad inleddes konkurser bland 121 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 37 procent. Konkurserna minskade med 29 procent i byggindustrin och med 36 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster. Under januari till och med oktober minskade konkurserna med 13 procent i länet. Konkurserna i byggindustrin minskade under perioden med 12 procent. I detaljhandeln minskade konkurserna med 16 procent och inom restaurangverksamhet med 5 procent. I finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 19 procent under januari till och med oktober.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i oktober månad till 71 företag, en ökning med 1 procent. Under perioden januari till och med oktober minskade konkurserna med 10 procent. Konkurserna minskade med 2 procent inom byggindustrin och med 14 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. I detaljhandeln minskade konkurserna med 14 procent medan konkurserna ökade med 11 procent inom restaurangverksamhet.

Konkurserna ökade under oktober med 20 procent i Skåne län och uppgick till 85 företag. Under januari till och med oktober minskade konkurserna med 18 procent. Konkurserna ökade under dessa månader med 14 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 22 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 35 procent inom restaurangverksamhet.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under oktober till 382 företag jämfört med 249 företag, en ökning med 53 procent. Bland företag med minst en anställd inleddes konkurser i 130 företag jämfört med 264 företag, en minskning med 51 procent. Andelen konkurs­företag utan anställda uppgick i oktober 2021 till 75 procent jämfört med 49 procent oktober 2020.

Figuren visar antal företagskonkurser januari 2020 till oktober 2021 i företag med och utan anställda. Figuren visar att antalet företagskonkurser ökat markant i företag utan anställda jämfört med företag med anställda. Denna utveckling inleddes i slutet av 2020.

Under januari till och med oktober ökade konkurserna i företag utan anställda med 32 procent medan konkurserna minskade med 59 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 42 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 16 företag jämfört med 46 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under oktober 2021 till 20 företag med 1 586 anställda. Under januari till och med oktober 2021 uppgick antalet ackord till 136 företag med 3 521 anställda jämfört med 281 företag med 9 680 anställda januari till oktober 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev