2021-12-15

Konkurser november 2021

Under november 2021 inleddes konkurser i 684 företag, en ökning med 7 procent jämfört med november 2020. Antalet anställda i företagen var 733 personer i jämförelse med 1 333 personer november 2020, en minskning med 45 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden november 2019 till november 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020. Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden november 2020 till november 2021. Konkurserna har under denna period minskat jämfört med föregående år under samtliga månader med undantag för december 2020, juni 2021, augusti 2021, september 2021 och november 2021.

Under januari till och med november 2021 uppgick antalet konkurser till 5 878 företag jämfört med 6 625 företag vilket var en minskning med 11 procent. Antalet anställda berörda av konkurser var 9 915 personer jämfört med 23 003 personer, en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under november uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 117 företag vilket innebar en ökning med 4 procent. Antalet anställda var 175 personer, en minskning med 57 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna med 2 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 35 procent¹.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i november till 63 företag vilket var en ökning med 17 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 10 procent och uppgick till 43 personer. Under januari till och med november 2021 minskade konkurserna i detaljhandeln med 14 procent och antalet anställda med 77 procent.

I partihandeln försattes 45 företag i konkurs under november månad vilket var en ökning med 13 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen minskade med 11 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna i partihandeln med 28 procent och antalet anställda med 60 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under november till 69 företag, en ökning med 19 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen uppgick till 123 vilket innebar en minskning med 37 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 14 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 62 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 148 företag under november vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med november 2020. Antalet anställda uppgick till 61 personer, en minskning med 81 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna i branschgruppen med 15 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 64 procent.

¹ Uppgifter om konkurser finns i Statistiska centralbyråns databas Länk till annan webbplats..

Företagskonkurser efter län

I november månad inleddes konkurser bland 229 företag i Stockholms län vilket var en ökning med 5 procent. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser till 2 038 företag, en minskning med 12 procent. Konkurserna i byggindustrin inom länet minskade under perioden med 11 procent. I finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 15 procent och i detaljhandeln med 15 procent. Inom restaurangverksamhet minskade konkurserna med 4 procent.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i november månad till 85 företag, en ökning med 1 procent. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser till 854 företag, en minskning med 9 procent. Konkurserna minskade med 3 procent inom byggindustrin och med 11 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 13 procent medan konkurserna ökade med 10 procent i restaurangverksamhet.

Konkurserna i Skåne län minskade under november med 10 procent och uppgick till 97 företag. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser till 842 företag vilket var en minskning med 17 procent. Konkurserna ökade under perioden med 15 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 23 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 30 procent i restaurangverksamhet. Inom detaljhandeln minskade antalet konkurser med 4 procent

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under november till 534 företag jämfört med 430 företag november 2020, en ökning med 24 procent. Bland företag med minst en anställd inleddes konkurser i 150 företag jämfört med 212 företag, en minskning med 29 procent. Andelen konkurs­företag utan anställda uppgick i november 2021 till 78 procent jämfört med 67 procent november 2020.

Figuren visar att antalet konkurser genomgående varit betydligt högre i företag utan anställda jämfört med företag med anställda sedan november 2020.

Under januari till och med november ökade konkurserna i företag utan anställda med 31 procent medan konkurserna minskade med 56 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 43 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 17 företag jämfört med 49 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under november 2021 till 18 företag med 239 anställda. Under januari till och med november 2021 uppgick antalet ackord till 154 företag med 3 760 anställda jämfört med 299 företag med 9 868 anställda januari till november 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev