2023-01-13

Konkurser december 2022

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurserna per månad fortsätter att vara högre än motsvarande månad 2021. I december gick 726 företag i konkurs, vilket är 24 procent fler än i december 2021. Även sett historiskt ligger konkurserna på en hög nivå – antalet konkurser i december månad har inte varit över 700 sedan 1998. Även antalet anställda som berörs av konkurs har ökat jämfört med december 2021. 1 297 anställda berördes av konkurs i december, vilket är knappt dubbelt så många som i december 2021. I fortsättningen avser alla jämförelser motsvarande tidsperiod 2021.

Under hela året 2022 gick 6 849 företag i konkurs, vilket berörde 16 159 anställda. Det motsvarar en ökning av antalet konkurser med 6 procent och antalet berörda anställda med 53 procent. Konkurserna under 2022 låg på en liknande nivå som tidigare år på 00- och 10-talet.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de tre senaste åren.

Staplar och kurvor visar förändringen inom företagskonkurser och anställda som berörs, månadsvis från dec 2020 till dec 2022

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Staplar visar förändringen inom antal företagskonkurser och anställda som berörs, procentuellt mellan december 2021 och december 2022

Företagskonkurser efter bransch

I december gick flest företag i konkurs inom branscherna finans, - fastighets- och företagstjänster samt byggindustri. 151 respektive 126 företag gick i konkurs, vilket är en ökning med 23 procent inom finans- fastighets- och företagstjänster och med 10 procent i byggindustrin. Sett till hela året är ökningen dock liten, fyra respektive två procent.

Antalet konkurser ökade inom samtliga branscher utom tillverkningsindustrin (minskning med sex procent) och hotell- och logiverksamhet (oförändrad). Ökningen var störst inom handel med samt reparation av motorfordon, 86 procent, och inom information och kommunikation, 41 procent. I dessa branscher gick 39 respektive 31 företag i konkurs, vilket berörde 27 respektive 78 anställda. Sett till hela året var den största förändringen inom hotell- och logiverksamhet, där konkurserna minskade med 47 procent. De största ökningarna under året var inom handel med samt reparation av motorfordon, 22 procent, och inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon, 21 procent.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Staplar över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, december 2021 jämfört med december 2022

Företagskonkurser efter län

I december ökade antalet konkurser i samtliga storstadslän. I Stockholms län gick 259 företag i konkurs, en ökning med 38 procent jämfört med december 2021. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 123 företag, en ökning med 31 procent, och i Skåne län gick 103 företag i konkurs, en ökning med 17 procent. Antalet anställda som berördes av konkurs var 526 i Stockholms län, 127 i Göteborgs län och 170 i Skåne län. Under helåret 2022 gick 2 376 företag i konkurs i Stockholms län, 1 001 i Västra Götalands län och 946 i Skåne län, en ökning med 7, 6 respektive 2 procent.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Staplar över antal företagskonkurser per län, december 2021 jämfört med december 2022.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev