Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i mars 2023

I mars 2023 gick 631 företag i konkurs, en ökning med 13 procent jämfört med mars 2022. Sedan i augusti 2022 har antalet konkurser varit högre än motsvarande månad året innan, en utveckling som alltså fortsätter i mars. Hittills i år har 28 procent fler företag gått i konkurs än motsvarande period 2022.

Även antalet anställda som berördes av konkurs ökade i mars: 1 732 anställda berördes av konkurs jämfört med 959 i mars 2022. Hittills i år har 4 759 anställda berörts av konkurser, vilket är 58 procent fler än motsvarande period 2022. Av samtliga företag i konkurs hade 29 procent minst en anställd.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen mars 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företagskonkurser och antal berörda anställda sett tre år bakåt i tiden

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Staplar visar förändringen inom antal företagskonkurser och anställda som berörs, procentuellt mellan mars 2022 och mars 2023

Företagskonkurser efter bransch

I mars ökade antalet konkurser inom de flesta branscher. Ökningen var störst inom detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47), utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99) och tillverkningsindustri (SNI 05–39). I dessa branscher gick 87, 54 respektive 43 företag i konkurs, jämfört med 62, 39 respektive 31 året innan. Antalet konkurser minskade i två branscher: handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45) och transport och magasinering (SNI 49–53).

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom byggindustri (SNI 41–43) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). Inom byggindustrin gick 133 företag med 367 anställda i konkurs, jämfört med 108 företag med 518 anställda året innan. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 116 företag med 177 anställda i konkurs, jämfört med 115 företag med 71 anställda föregående år. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster är den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri är den 4:e största (de två största branscherna är utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Staplar över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, mars 2022 jämfört med mars 2023

Företagskonkurser efter län

I mars ökade antalet konkurser i de flesta län. Bland storstadslänen ökade konkurserna i Västra Götalands och Skåne län men minskade i Stockholms län. I Stockholms län gick 200 företag i konkurs, jämfört med 211 året innan. I Västra Götalands och Skåne län gick 104 respektive 79 företag i konkurs, vilket är ökningar från 84 respektive 71 konkurser året innan.

Antalet anställda som berördes av konkurs ökade i samtliga storstadslän. 493 anställda berördes av konkurs i Stockholms län, 188 i Västra Götalands län och 296 i Skåne län. Motsvarande siffror i mars året innan var 276, 63 respektive 152.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Staplar över antal företagskonkurser per län, februari 2022 jämfört med februari 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev