Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i april 2023

Antalet konkurser per månad fortsätter att vara högre än motsvarande månad förra året, en utveckling som startade i augusti 2022. I april 2023 ökade konkurserna med 23 procent, med 585 företag i konkurs jämfört med 477 i april 2022. Hittills i år har 27 procent fler företag gått i konkurs än motsvarande period 2022.

Även antalet anställda som berördes av konkurs ökade i april: 1 204 anställda berördes av konkurs jämfört med 818 i april 2022. Hittills i år har 5 963 anställda berörts av konkurs, vilket är 55 procent fler än motsvarande period 2022. Av samtliga företag i konkurs i april 2023 hade 25 procent minst en anställd.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen april 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan april 2022 och april 2023

Företagskonkurser efter bransch

I april ökade antalet konkurser inom alla branscher utom information och kommunikation (SNI 58–63) och transport och magasinering (SNI 49–53). Ökningen var störst inom handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45) och utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99). I dessa branscher gick 29 respektive 56 företag i konkurs, jämfört med 10 respektive 41 året innan.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom byggindustri (SNI 41–43) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). Inom byggindustrin gick 113 företag med 242 anställda i konkurs, jämfört med 91 företag med 173 anställda året innan. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 112 företag med 197 anställda i konkurs, jämfört med 108 företag med 121 anställda föregående år. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster är den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri är den 4:e största (de två största branscherna är utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, april 2022 jämfört med april 2023

Företagskonkurser efter län

I april ökade antalet konkurser i 11 av Sveriges 21 län, inklusive i samtliga tre storstadslän. I Stockholms län gick 211 företag i konkurs, jämfört med 167 året innan. I Västra Götalands och Skåne län gick 86 respektive 71 företag i konkurs, jämfört med 67 respektive 65 året innan.

Antalet anställda som berördes av konkurs ökade i Stockholms län och Skåne län, men minskade i Västra Götalands län. I Stockholms och Skåne län berördes 443 respektive 151 anställda av konkurs, jämfört med 199 respektive 145 året innan. I Västra Götalands län berördes 109 anställda av konkurs, jämfört med 196 föregående år.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, april 2022 jämfört med april 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev