Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i april 2024

I april gick 1 034 företag i konkurs, en ökning med 77 procent jämfört med april 2023. Det var det högsta antalet konkurser i april månad sedan 1994. Därmed fortsätter den utveckling med fler konkurser än tidigare under 00- och 10-talet som började i maj 2023.

Konkurserna i april berörde 2 002 anställda, en ökning med 66 procent jämfört med april 2023. Till skillnad från antalet företag i konkurs var antalet berörda anställda inte högt ur ett historiskt perspektiv, vilket delvis förklaras av att majoriteten av företagen i konkurs inte har några anställda vid konkurstillfället.

Hittills i år har 4 019 företag med 9 843 anställda gått i konkurs, vilket är en ökning med 59 procent av antalet företagskonkurser och en ökning med 65 procent av antalet berörda anställda jämfört med motsvarande period 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Antal konkurser och berörda anställda de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser och berörda anställda, jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

Antalet företagskonkurser ökade inom samtliga branscher utom jordbruk-skogsbruk och fiske (SNI 01–03). Konkurserna ökade mest inom finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82), där 263 företag gick i konkurs jämfört med 112 i april 2023. En betydande ökning skedde också inom information och kommunikation (SNI 58–63).

Branschen finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) var också den bransch med flest konkurser i absoluta tal, följt av byggindustri (SNI 41—43). I byggindustrin gick 187 företag i konkurs jämfört med 113 i april 2023. Sett till samtliga befintliga företag var finans-, fastighets- och företagstjänster den största branschen 2023 medan byggindustrin var den 4:e största.

Antalet konkurser har ökat i de flesta branscher även tidigare under året. Under perioden januari till april ökade antalet företagskonkurser i samtliga branscher med störst relativ ökning inom information och kommunikation (SNI 58—63). Under samma period har antalet anställda berörda av konkurs ökat inom alla branscher utom hotell- och logiverksamhet (SNI 55).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch, jämfört med samma månad 2023

Företagskonkurser efter län

I april ökade antalet konkurser i alla län utom Gotlands och Västerbottens län. I storstadslänen Stockholms, Västra Götalands och Skåne län gick 387, 131 respektive 138 företag i konkurs, vilket är ökningar från 211, 86 respektive 71 konkurser i april 2023.

Under perioden januari till april i år har konkurserna ökat i samtliga län, jämfört med motsvarande period 2023. Bland storstadslänen ökade antalet konkurser mest i Stockholms län. Under samma period ökade antalet anställda berörda av konkurs i alla tre storstadslän och mest i Stockholms län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län, jämfört med 2023

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev