Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i maj 2024

I maj gick 938 företag i konkurs, en ökning med 14 procent jämfört med maj 2023. Det var också det högsta antalet konkurser i maj månad sedan 1996. Därmed fortsätter utvecklingen med fler konkurser än tidigare under 00- och 10-talet som började i maj 2023. Ökningen i maj 2024 var dock mindre än tidigare månader under året.

Konkurserna i maj berörde 1 978 anställda, en ökning med 59 procent jämfört med maj 2023. Till skillnad från antalet företagskonkurser var antalet berörda anställda inte högt ur ett historiskt perspektiv, vilket delvis förklaras av att majoriteten av företagen som går i konkurs inte har några anställda vid konkurstillfället.

Hittills i år har 4 957 företag med 11 821 anställda gått i konkurs, vilket var en ökning med 48 procent av antalet företagskonkurser och en ökning med 64 procent av antalet berörda anställda jämfört med motsvarande period 2023.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senaste tre åren.

Antal konkurser och berörda anställda de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser och berörda anställda, jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

Antalet företagskonkurser ökade inom de flesta branscher. Konkurserna ökade mest inom finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) där 233 företag gick i konkurs, 47 fler än i maj 2023. Den största minskningen var inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 46) där 38 företag gick i konkurs, 26 färre än i maj 2023.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster följt av byggindustri (SNI 41—43). I byggindustrin gick 185 företag i konkurs jämfört med 48 i maj 2023. Sett till samtliga befintliga företag var finans-, fastighets- och företagstjänster den största branschen 2023 medan byggindustrin var den 4:e största.

Antalet konkurser har ökat i de flesta branscher även tidigare under året. Under perioden januari till maj ökade antalet företagskonkurser i samtliga branscher med störst relativ ökning inom information och kommunikation (SNI 58—63). Under samma period har antalet anställda berörda av konkurs ökat inom alla branscher utom hotell- och logiverksamhet (SNI 55).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch, jämfört med samma månad 2023

Företagskonkurser efter län

I maj ökade antalet konkurser i 10 av Sveriges 21 län medan det minskade eller var oförändrat i 11 län. I absoluta tal ökade antalet konkurser mest i Stockholms län och minskade mest i Hallands län. Konkurserna ökade även i de två andra storstadslänen Västra Götalands och Skåne län. I Stockholms län gick 353 företag i konkurs, i Västra Götaland 140 och i Skåne 129, vilket var 70, 17 respektive 22 fler än i maj 2023.

Under perioden januari till maj i år har antalet konkurser ökat i samtliga län, jämfört med motsvarande period 2023. Bland storstadslänen ökade konkurserna mest i Stockholms län. Under samma period ökade antalet anställda som berördes av konkurs i alla storstadslän och mest i Stockholms län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län, jämfört med 2023

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua