Publicerad 06 oktober 2021

Nystartade företag andra kvartalet 2021

Antalet nystartade företag ökar för sjätte kvartalet i rad. Under andra kvartalet startade 19 705 nya företag jämfört med 16 212 andra kvartalet 2020, en ökning med 22 procent. Under första halvåret 2021 uppgick ökningen till 14 procent, 42 091 företag jämfört med 36 890 företag första halvåret 2020. Nyföretagandet ökade i samtliga branscher.

 Antal nystartade företag, kvartal

Figuren visar antal nya företag per kvartal under perioden andra kvartalet 2016 till andra kvartalet 2021. Figuren visar säsongvariationer med det högsta antalet nya företag under det första kvartalet vart år och det lägsta antalet det andra kvartalet. De högsta antalen nystartade företag per kvartal under perioden förekom under första kvartalet 2020 med knappt 21 000 företag och första kvartalet 2021 med drygt 22 000 företag. Det lägsta antalet nya företag startades  under andra kvartalet 2019 med cirka 15 500 företag.

Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figuren visar antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år under perioden andra kvartalet 2016 till andra kvartalet 2021. Under 2021 har nyföretagandet ökat, under andra kvartalet med 22 procent jämfört med andra kvartalet 2020, den största ökningen ett enskilt kvartal under perioden. I första kvartalet ökade nyföretagandet med 8 procent. Även under 2020 ökade nyföretagandet jämfört med närmast föregående år, under det fjärde kvartalet med 14 procent, under tredje kvartalet med 11 procent, under andra kvartalet med 4 procent och under första kvartalet med 11 procent. Under åren 2017 och 2018 minskade nyföretagandet svagt under vart och ett av kvartalen jämfört med föregående år. Under 2019 var förändringarna obetydliga.

Nystartade företag efter bransch

Under andra kvartalet 2021 ökade antalet nya företag med 25 procent inom bygg och anläggning jämfört med andra kvartalet 2020. Om inget annat sägs avser alla jämförelser andra kvartalet 2020 eller första halvåret 2020. Första halvåret 2021 ökade nyföretagandet med 16 procent inom bygg och anläggning.

I detaljhandeln ökade antalet nystartade företag under andra kvartalet med 41 procent. Inom detaljhandel ingår internethandel. Ökningen i internethandeln uppgick till 52 procent och inom övrig detaljhandel utom internethandel till 30 procent. Under första halvåret uppgick ökningen i internethandeln till 67 procent och i övrig detaljhandel till 19 procent.

Nystartade företag efter län

I Stockholms län ökade antalet nystartade företag med 20 procent under andra kvartalet 2021. Under halvåret uppgick ökningen till 13 procent. Nyföretagandet i Stockholms län ökade under kvartal två med 40 procent inom detaljhandeln och med 34 procent inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. Sett över halvåret uppgick motsvarande ökningar till 44 procent respektive 32 procent.

Antalet nya företag i Västra Götalands län ökade under det andra kvartalet med 20 procent och med 18 procent under första halvåret. Bland de större branschgrupperna ökade nyföretagandet med 38 procent i detaljhandeln under kvartal två och med 50 procent under halvåret. I bygg och anläggning ökade nyföretagandet med 25 procent andra kvartalet och med 20 procent första halvåret.

I Skåne län ökade nyföretagandet med 26 procent andra kvartalet och med 20 procent första halvåret. I detaljhandeln uppgick ökningarna till 56 procent respektive 62 procent. I bygg och anläggning ökade antalet nya företag med 29 procent såväl under kvartal två som under halvåret.

Nystartade företag efter juridisk form

Antalet nya aktiebolag ökade under andra kvartalet med 22 procent vilket var en lika stor ökning som bland enskilda näringsidkare. Antalet nya handels- eller kommandit­bolag minskade med 7 procent. Under halvåret ökade antalet nya aktiebolag med 16 procent och antalet enskilda näringsidkare med 14 procent.

Nystartade företag efter juridisk form. Utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Figur 3 Nya företag andra kvartalet 2021 efter juridisk form, procent förändring kvartal   Förutom resultat nämnda i texten visar figuren att hälften av de nya företagen andra kvartalet 2021 var enskilda näringsidkare, knappt hälften aktiebolag och några få procent handels- eller kommanditbolag.

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antal nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Vidare ska statistiken inte omfatta ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller således inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket.

Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån. De redovisade data baseras således inte på rena registerutdrag. Statistiken redovisas efter branschgrupp, juridisk form, län och kommun i Tillväxtanalys statistikportal.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev