Publicerad 31 mars 2023

Nystartade företag fjärde kvartalet 2022

Under fjärde kvartalet 2022 startades 19 652 nya företag, en ökning med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Ökningen under fjärde kvartalet kom efter en period av minskat nyföretagande under de tre första kvartalen 2022.

Sammantaget startades 73 182 nya företag under 2022, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2021. Om inget annat nämns avser kommande jämförelser fjärde kvartalet 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag, procentuell förändring kvartal 4 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nystartade företag efter bransch

Under fjärde kvartalet ökade nyföretagandet i flertalet branscher. Ökningen var störst inom reklam och marknadsföring (SNI 73), 59 procent, detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47), 34 procent, och vård och omsorg (SNI 86–88), 20 procent. Nyföretagandet minskade mest inom handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45), med 17 procent. Sett över hela året 2022 minskade nyföretagandet i majoriteten av branscherna, jämfört med helåret 2021. Under 2022 minskade nyföretagandet mest inom handel samt reparation av motorfordon (SNI 45) och ökade mest inom hotell och logiverksamhet (SNI 55) och vård och omsorg.

Sett till antalet startades flest nya företag under fjärde kvartalet inom juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69–70), detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47) och bygg- och anläggning (SNI 41–43). Högst förnyelsetal, ett mått på antalet nystartade företag i förhållande till antalet befintliga företag i branschen, var det i branschen detaljhandel utom med motorfordon. Branschen hade också högst förnyelsetal under helåret 2022. Förnyelsetalet var lägst, både under året 2022 och under fjärde kvartalet, i jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01–03).

Figur 3 Antal nystartade företag fjärde kvartalet 2022 efter bransch, i jämförelse med fjärde kvartalet 2021.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 4, 2022

Nystartade företag efter län

Antalet nystartade företag ökade under fjärde kvartalet 2022 i de flesta län. Undantagen var Gotlands och Södermanlands län, där antalet nystartade företag minskade och Blekinge, Hallands och Västerbottens län, där det var oförändrat. Störst ökning var det i Jämtlands län och Norrbottens län där antalet nystartade företag ökade med 20 respektive 19 procent. Under året 2022 minskade antalet nystartade företag i samtliga län utom Norrbottens län (jämfört med år 2021).

Nyföretagandet ökade i samtliga storstadslän: med 7 procent i Stockholms län, 12 procent i Västra Götalands län och 6 procent i Skåne län. I dessa län startades 6 002, 3 288 respektive 2 652 nya företag. I Stockholms län startades flest nya företag i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. I både Västra Götalands län och Skåne län startades flest nya företag i detaljhandel utom med motorfordon. Under helåret 2022 minskade antalet nya företag i samtliga storstadslän jämfört med år 2021: i Stockholms län med 7 procent, i Västra Götalands med 8 procent och i Skåne län med 9 procent.

Figur 4 Antal nystartade företag fjärde kvartalet 2022 efter län, i jämförelse med fjärde kvartalet 2021.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 4 2022, presenterade länsvis

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nystartade företag under fjärde kvartalet 2022 var 55 procent aktiebolag, 43 procent enskilda näringsidkare och 2 procent handels- eller kommanditbolag, vilket är liknande andelar som fjärde kvartalet 2021. Flest aktiebolag startades i branscherna juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet och bygg och anläggning. Flest enskilda näringsidkare startades däremot inom detaljhandel utom med motorfordon. Under året 2022 startades 54 procent av alla nya företag som aktiebolag och 45 procent som enskilda näringsidkare, vilket är en något högre andel aktiebolag (fyra procentenheter) än 2021.

Figur 5: Andel nystartade företag fjärde kvartalet 2022 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal fyra 2022 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev