Aktuellt

Kommissionens webbplats, sidan om statligt stöd:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.htmllänk till annan webbplats
På denna sida finns i princip samtlig information om statligt stöd på EU-nivå.

Lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013388-om-tillampning-av-europeiska_sfs-2013-388länk till annan webbplats
Hur Sverige tillämpar EU:s regler på området.

Förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Publiceras under juni månad.

Prop. 2012/13:84, ”Olagligt statsstöd”
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/olagligt-statsstod_H00384länk till annan webbplats

Prop. 2015/16:156, ”Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler”
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/04/prop.-201516156/länk till annan webbplats

Föreskrift om lämnande av uppgifter om statligt stöd
Föreskrift MTFS 2016:02PDF

Statsstödsrapporteringen skall ske medelst de system för detta som Kommissionen har skapat och som Tillväxtanalys och Regeringskansliet använder sig av, dvs. SARI (State Aid Reporting Interactive) för den årliga rapporteringen och TAM (State Aid Transparency Award Module) för den nya transparens­rapporteringen. Ni som beviljar statligt stöd skall kontakta Tillväxtanalys för att få tillgång till dessa system.

Transparency Award Module (TAM) User's guide senaste versionen av bruksanvisningen för transparensrapporteringsmodulen (TAM)PDF.

Information som presenterades under Tillväxtanalys och Näringsdepartementets videokonferens den 2 december 2016 om nya transparenskrav för statligt stöd.
ProgramPDF, bakgrundsinformation.
Presentationer: Näringsdepartementet,PDF TillväxtanalysPDF

Information som presenterades under Tillväxtanalys och Näringsdepartementets workshop den 10 juni 2016 om nya transparenskrav för statligt stöd.
Program den 10 juni 2016PDF, bakgrundsinformation.
Presentation vid workshopen om transparenskravPDF den 10 juni 2016.

Stöd inom landsbygdsprogrammet
Uppgifter om beviljat stöd enligt gruppundantagsförordningen för stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden behöver inte publiceras två gånger.länk till annan webbplats