Publicerad 14 januari 2018

Vad bör staten göra för att bidra till processindustrins
gröna omställning?

Leverans: Efter 2021

Syftet med ramprojekt är att analysera hur staten
kan hantera de möjligheter och risker som finns vid
en konkurrenskraftig omställning av processindustrin
med låga utsläpp av växthusgaser. Det gäller specifikt ett antal näringsgrenar (stål, kemi, metallurgi-mineral, skog, cement) som är av särskild betydelse för såväl export som andra industrier längre ner i värdekedjan. Fokus ligger på att analysera olika marknads- och institutionella möjligheter och risker vid en omställning.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har konstaterat att en av de största utmaningarna är omställningen av processindustrin till hållbar tillväxt. Detta är en sektor som generellt sett är beroende av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser uppstår dessutom från processerna. Det är också en sektor som
är viktig för svensk ekonomi då basindustrin står för ungefär en tredjedel av exportvärdet i Sverige och en fjärdedel av industrins omsättning.

En rad olika privata och offentliga initiativ har inrättats för att påskynda omställningen såväl i Sverige som i andra länder. Processindustrins företag investerar allt mer i hållbar teknik. Olika nationella och EU mål driver på investeringarna. Satsningen på industriklivet om 300 miljoner per år framtill 2040 skapar också incitament för nya hållbara investeringar.

En första delstudie blir att göra en internationell omvärlds- och litteraturanalys av olika satsningar och program för att främja en omställning ur ett marknads- och institutionellt perspektiv. Delstudien utgör en utgångspunkt för design av vidare delstudier.