Publicerad 15 januari 2018

Är import en väg till ökat välstånd?

Leverans:Andra halvåret 2021

Syftet med föreliggande ramprojekt är att belysa importens roll för näringslivets produktivitet samt allmänna välfärdspåverkan. I ramprojektet belyses import ur en rad perspektiv:
• Importens roll för exporten i ett globalt värdekedjeperspektiv.
• Importkonkurrensens roll för strukturomvandling och produktivitet.
• Genom vilka kanaler leder ökad import till ökat välstånd?
• Kartläggning och utvärdering av vad olika statliga och regionala aktörer gör idag för att främja importen.

Sverige har i likhet med andra industriländer ingen tradition av att främja importen. Främjande är istället inriktat på att stödja exportindustrin med syfte att skapa sysselsättning och tillväxt i ekonomin. Samtidigt är importen av insatsvaror- och tjänster en förutsättning för exportindustrin som blir allt mer specialiserad på verksamheter med högt förädlingsvärde i de globala värdekedjorna, tjänster kopplade till varuexporten. Ericssons utveckling från industri till tjänsteföretag är ett välkänt exempel. Importkonkurrensen kan även leda till en ökad effektivisering och strukturomvandling genom att sätta press på de mest lågproduktiva företagen i en bransch. De resurser som frigörs underlättar expansionen för de mer produktiva företagen, och den genomsnittliga produktiviteten ökar därmed.

Importen har även en direkt välståndshöjande effekt för konsumenterna genom ökat utbud och lägre priser. Det finns därför flera anledningar att titta närmare på importens roll för ekonomisk tillväxt och välstånd, om staten bör främja importen, och i så fall på vilket sätt.