Publicerad 15 januari 2018

Hur kan staten främja privata investeringar i företag?

Leverans:Andra halvåret 2021

En förstudie kommer att genomföras för att precisera inriktningen på detta ramprojekt. Den övergripande frågan är hur skatter, regelverk och riktade policyinsatser påverkar icke institutionella investerare, som till exempel affärsänglar eller gräsrotsfinansiering.

Uppstartsarbetet för detta ramprojekt behöver innefatta inventering av möjliga datakällor, genomgång av policylandskapet och kunskapsöversikt.

Tänkbara delprojekt skulle kunna inkludera:
• Mätbarhet av informella investeringar och deras betydelse för olika delar av svenskt näringsliv.
• Utvärdering av tidigare näringspolitiska insatser, exempelvis investeraravdraget eller satsningar riktade mot affärsänglar som Tillväxtverkets stöd till Connect.
• Lärdomar från andra länders policyåtgärder när det gäller stimulans av icke institutionella investerare.
• Regelverk/ramvillkors anpassning till dessa typer av investerare.

I tidigare studier på området har Tillväxtanalys främst berört statlig finansiering för företag. De statliga lån- och riskkapitalsatsningarna står dock för endast en bråkdel av företagens externa finansiering. Samtidigt har staten även en viktig roll i att stimulera privata aktörer att investera. När det gäller riskkapital har både OECD och den akademiska litteraturen på området visat att det informella riskkapitalet har en stor betydelse samtidigt som det är notoriskt svårfångat i statistiska sammanhang. Tillväxtanalys har i en tidigare studie betecknat det rådande kunskapsläget för informella investeringar som en synnerligen allvarlig vit fläck.

Titel
Hur kan staten främja privata investeringar i företag?

Serienummer
Ramprojekt