Publicerad 15 januari 2018

Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?

Leverans:Andra halvåret 2021

I detta ramprojekt avser vi att studera svenskt näringslivs efterfrågan på kompetens utifrån bland annat digitalisering, automatisering och deltagande i globala värdekedjor. Här drar vi även på resultaten inom vårt pågående ramprojekt om digitalisering.

Vi kommer att inhämta internationella erfarenheter på kompetens-försörjningsområdet, till exempel vilka policyinsatser som bedrivs i jämförbara länder för att underlätta för arbetskraft att uppdatera sina kunskaper och förmågor till nya krav, det vill säga livslångt lärande. Andra frågor som kan komma att beröras inkluderar strukturer för samverkan med arbetsgivare samt hur utbildningsutbudet och arbetsmarknadens regleringar är anpassade till nya behov. Innan inriktningen på de olika delprojekten preciseras vidare kommer vi att gå igenom aktuell kunskap på området. Vi kommer förhålla oss till pågående statliga utredningar – Styr- och resursutredningen (U 2017:05) och Internationaliseringsutredningen (U 2017:02).

Kompetensbristen uppges av företag i många undersökningar att vara ett av de största tillväxthindren. I september 2018 redovisade vi resultaten från ett ramprojekt om försörjning av högkvalificerade kompetenser genom arbetskraftsinvandring, vilket är ett sätt att tillgodose näringslivets behov. Den stora merparten av kompetensförsörjningen tillgodoses dock genom rekrytering av personer som redan är bosatta i Sverige. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens finns det matchningsproblem både mellan lediga jobb och utbudet av arbetssökande, och i form av redan anställda som är under-/ över- eller felutbildade i förhållande till sin anställning. Strategier för att ta till vara på och utveckla humankapitalet för att matcha näringslivets befintliga och framtida efterfrågan är således en viktig näringspolitisk fråga.


Det finns starka skäl att anta att de typer av kompetenser som efterfrågas i framtiden kommer att påverkas av några aktuella globala trender, inte minst 1) digitalisering, AI och automatisering som leder till ändrade och höjda kompetenskrav och 2) globala värdekedjor som leder till att Sverige hittills fått fler tjänster i början och slutet av värdekedjan medan jobb i mitten flyttas utomlands. En kommande lågkonjunktur kan snabba på omställningsbehoven. Dessa är frågor som uppmärksammas i pågående arbete inom bland annat OECD:s globala produktivitetsforum.