Publicerad 15 januari 2018

Vilka effekter skapar den tredje generationens näringspolitiska program?

Leverans: Första halvåret 2021

Syftet med ramprojektet är att påbörja analyser av effekterna av vissa program och mot denna bakgrund utveckla en metodik för hur den tredje generationens näringspolitiska program kan utvärderas. Projektets huvudfrågor är: Vilka är de centrala dimensionerna i utmaningsdrivna forsknings- och innovationsprogram som påverkar utfallet? På vilket sätt påverkar de olika faktorerna utfallet? Vad har det för betydelse för hur programmen kan utvärderas.

De senaste åren har en så kallad ”tredje generationens närings- och innovations-politik” vuxit fram parallellt med den första och andra generationens politik. I den ingår flera stora och nya offentliga program för att lösa samhällsproblem, bland annat för att främja en större industriell omvandling, exempelvis ett skifte från fossila bränslen till fossilfria. 6 Det finns fler och fler offentliga insatser, ofta stora offentliga program, som tacklar samhällsutmaningar, både i Sverige och i EU. Några exempel är de strategiska innovationsområdena (SIO) och regeringens beslut att inrätta tioåriga forskningsprogram för att möta olika samhällsutmaningar.
Samtidigt är kunskapsunderlaget kring ledning och styrning (governance) av dessa program och dess effekter mycket begränsade. Det är exempelvis ett stort steg att gå från ett mål om ekonomisk omvandling, som antagandena bygger på, till att föreslå hur man ska gå tillväga för att aktivt påverka omvandlingen. Forskningen har heller inte sagt särskilt mycket om hur programmen ska styras, ledas och organiseras för att uppnå de höga målsättningarna.

Ramprojektet har som syfte att öka förståelsen för hur organiseringen av stora och komplexa offentliga insatser för innovation och omvandling, något som efterfrågats av departement och myndigheter, men även internationellt inom EU. Tillväxtanalys bedöms ha goda förutsättningar för att genomföra detta projekt. De inledande studier som Tillväxtanalys har gjort bildar en god bas för vidareutveckling av hur programmen kan utvärderas. Ramprojektet har bäring på de nya samverkansprogram som etablerats.
Tillväxtanalys har genomfört en internationell omvärldsstudie åt Formas som analyserar fem större ”tredje generationens forskningsprogram” i några länder, dels genomfört en större och första internationell kunskapsöversikt kring programmens teoretiska och empiriska utgångspunkter. Båda dessa studier kommer att tjäna som utgångspunkt för att analysera olika typer av effekter och bidra till kunskap om hur programmen kan utvärderas.