Publicerad 19 mars 2018

Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Leverans: februari 2020.

Utgångspunkten för detta ramprojekt är att analysera vilka effekter olika typer av insatser för att stimulera och underlätta exportsatsningar har. Detta undersöker vi genom att genomföra effektutvärderingar av olika typer av insatser.

Sveriges välstånd är beroende av vår export. År 2016 motsvarade den samlade varu- och tjänsteexporten 44 procent av Sveriges BNP. Regeringen har beslutat att utarbeta en exportstrategi med insatser för att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag. Särskilt fokus har lagts på att stärka de små och medelstora företagens export- och internationaliserings­möjligheter. Tillväxtanalys ska bidra till utvärdering av Export­strategin. De studerade satsningarna är viktiga insatser i strategin och är viktiga insatser både för att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin och öka andelen exporterande företag.

Ramprojektet har tre pågående studier:

1. Vilka är effekterna av EKN:s kreditgarantier?

Exportkreditnämnden har som en del av exportstrategin fått ett utökat mandat och ökade medel. Denna är en relativt omfattande verksamhet som är politiskt prioriterad. Effekterna av Exportkreditnämndens kreditgarantier på handel och tillväxt i Sverige studeras. Fokus kommer särskilt att ligga på små och medelstora företag vilket både är ett fokus för Tillväxtanalys och ett prioritetsområde för regeringen och EKN.

2. Är grossisterna en väg till internationalisering för små och medelstora företag?

Vilken betydelse har partihandeln för små och medelstora företags export? Partihandeln står för en relativt stor andel av den svenska exporten, särskilt för små och medelstora företag. Frågeställningen utgår från om och hur partihandeln kan fungera som en katalysator som sänker inträdeskostnaden för export. Vilka är policyimplikationerna av grossisternas roll?

3. Hur utformas en effektiv rådgivning?

Rådgivning är en del av exportstrategin. Data­insamling pågår och planeras för att förbereda utvärderingar av rådgivnings- och marknadsföringsinsatser som görs av Tillväxtverket, Enterprise Europe Network samt Business Sweden.

Det kan övervägas om ytterligare satsningar inom Exportstrategin kan vara relevanta att studera inom ramen för projektet.

Titel
Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Serienummer
Ramprojekt