Publicerad 19 mars 2018

Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Leverans: april 2020.

Utgångspunkten för detta ramprojekt är att analysera vilka effekter olika typer av insatser för att stimulera och underlätta exportsatsningar har. Detta undersöker vi genom att genomföra effektutvärderingar av olika typer av insatser.

Sveriges välstånd är beroende av vår export. År 2016 motsvarade den samlade varu- och tjänsteexporten 44 procent av Sveriges BNP. Regeringen har beslutat att utarbeta en exportstrategi med insatser för att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag. Särskilt fokus har lagts på att stärka de små och medelstora företagens export- och internationaliserings­möjligheter. Tillväxtanalys ska bidra till utvärdering av Export­strategin. De studerade satsningarna är viktiga insatser i strategin och är viktiga insatser både för att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin och öka andelen exporterande företag.