Publicerad 19 mars 2018

Hur kan staten underlätta för nya och små företag att komma in på marknader utomlands?

Leverans: april 2020.

Utgångspunkten för detta ramprojekt är att analysera vilka effekter olika typer av insatser för att stimulera och underlätta exportsatsningar har. Detta undersöker vi genom att genomföra effektutvärderingar av olika typer av insatser.

Staten avsätter cirka 370 miljoner kronor om året för exportfrämjande verksamhet, varav den största delen kanaliseras genom Business Sweden. Även Tillväxtverket, Almi och olika regionala aktörer får del av anslagen. Staten garanterar de krediter som företagen försäkrar genom Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit.

Målet för det statliga exportfrämjandet är att sänka trösklarna i utrikeshandeln för att få fler företag att exportera och därigenom skapa jobb och tillväxt i Sverige. Fokus ligger på att hjälpa de små och medelstora företagen (SMF) ut i världen.

I det här kunskapsprojektet vill vi ge en uppdaterad och fördjupad bild av hur staten kan underlätta för små och medelstora företag att komma in på marknader utomlands.

Vilka frågeställningar undersöks i projektet?

Genom delstudierna i det här projektet belyser vi vilka företag som blir exportörer, vilka marknader företagen väljer att handla med, hur exporten påverkar företagens sysselsättning, produktivitet och tillväxt samt vilken roll exportfrämjandet kan spela. Vi utvärderar ett antal exportfrämjande insatser.

De insatser som utvärderas är:

  • Business Swedens grundläggande exportutbildning och rådgivning
  • Business Swedens riktade marknadsrådgivning inom programmen Affärschans och Connect
  • Tillväxtverkets internationaliseringscheckar
  • Almis exportlån
  • Internationaliseringsstödet inom ramen för Enterprise Europe Network
  • Exportkreditnämndens garantier

Vi gör också en omvärldsanalys där vi jämför Sveriges exportfrämjande med våra nordiska grannländer samt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

I projektet ingår också en fristående forskningsrapport om partihandelns roll som intermediär för företagens export.