Publicerad 19 mars 2018

Hur kan staten underlätta tillväxt i agglomerations­ekonomier som samtidigt bidrar till utveckling i omkringliggande områden?

Leverans: Fjärde kvartalet 2020

Syftet med detta ramprojekt är att undersöka hur de regionala skillnaderna i produktivitet ser ut, hur de har förändrats över tid samt att analysera möjliga orsaker till regionala skillnader i produktivitet.

Det finns en omfattande internationell forskning som visar att arbetskraftens produktivitet tenderar att öka med regioners storlek och täthet. Detta är ett mönster som också gäller i Sverige och som framträder om man jämför korrelationen mellan exempelvis kommuners storlek och befolkningens genomsnittliga löneinkomster. Bland ekonomer används begreppet agglomerations­ekonomi för att beskriva det faktum att produktiviteten tycks stiga med antalet ekonomiska aktörer inom ett givet geografiskt område.

Det finns två huvudsakliga förklaringar till varför arbetsproduktiviteten tenderar att vara högre i stora och täta regioner jämfört med mindre och glesare. Den ena fokuserar på selektion, det vill säga att stora och täta regioner förmår attrahera individer och verksamheter som är mer produktiva. Den andra tar fasta på regioners egenskaper och menar att stora och täta regioner har särskilda förutsättningar som gör att de individer och företag som är verksamma där blir mer produktiva.

Projektet kommer framför allt att fokuserar på tre områden: (1) effekter av arbetskraftsrörlighet och regioners humankapitaltillgångar på regional produktivitet, (2) betydelsen av kunskapsöverföring i form av arbetskraftsrörlighet från multinationella företag till lokala företag i olika regionala kontexter samt (3) geografisk spridning av agglomerations­vinster via arbetskraftspendling. I slutrapporten diskuteras behovet av eventuella policyinsatser mot bakgrund av dessa studier.

Det finns flera politikområden som är avgörande för en fortsatt gynnsam produktivitetsutveckling i storstadsregionerna, bland annat bostads-, transport- och utbildningspolitik, samt regional tillväxtpolitik. För många mindre och glesare regioner krävs olika infrastrukturinsatser för att bidra till en gynnsam utveckling i dessa regioner.