Publicerad 19 mars 2018

Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens?

Leverans: 28 september 2018

Detta ramprojekts syfte är att studera hinder och möjligheter för attraktion av internationellt rörlig, högkvalificerad arbetskraft som en tillväxtfaktor för svenskt näringsliv. Attraktion av kompetens till Sverige är ett prioriterat område för regeringen, vilket framgår i nyindustrialiseringsstrategin och exportstrategin.

För en liten, kunskapsintensiv, öppen ekonomi som Sverige är tillväxt och konkurrenskraft beroende av tillgången till human­kapital. Rekrytering av internationellt högkvalificerad kompetens kan bidra till innovation och internationalisering.

Ramprojektet omfattar flera delstudier där den första delstudien analyserat globala flöden av högt kvalificerade personer, i jämförelse med några andra europeiska länders så kallade international mobility of the highly skilled.¹ Delstudie två omfattar en översikt av den empiriska litteraturen om effekterna av högkvalificerad invandring på innovation, produktivitet och företags internationalisering. Delstudie tre undersöker i vilken utsträckning och på vilket sätt svenska lärosäten bidar till att attrahera internationella studenter och doktorander samt i vilken utsträckning de stannar och arbetar i Sverige. Delstudie fyra kommer behandla hur högkvalificerad arbetskraftsinvandring till Sverige ser ut. Både delstudie tre och fyra innehåller även intervjuer med lärosäten respektive företag för att få en förståelse för vilka hinder och möjligheter de upplever för att attrahera internationell kompetens.

¹ ”The global mobility of skilled workers – lessons for Sweden” (PM 2017:14)

Titel
Vad kan staten göra för att underlätta kunskapsintensiva industriers attraktion av internationell kompetens?

Serienummer
Ramprojekt

Diarienummer
2017/054