Studieområde:

I vilken utsträckning utgör ESG-värderingar en drivkraft för företagens konkurrenskraftiga gröna omställning?

Projektet utgör en delstudie i ramprojektet Kan finansmarknadens hållbarhets­värderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

Bakgrunden till ramprojektet är att ESG-värderingar framträtt som kapitalmarknadens främsta sätt att inkorporera information om hållbarhet i investerings­beslut. Nästan alla större finansiella aktörer arbetar idag med ESG-värdering i någon form. Utifrån ESG-indikatorer värderas företagens hållbarhets­arbete i tre dimensioner: ekologisk hållbarhet (Environmental), Social hållbarhet (social) och ledarskap (governance).

Enligt forskningslitteraturen finns det ingen målkonflikt mellan höga ESG-värderingar och ekonomisk prestation. Sambandet i huvudsak positivt även om kausalitet inte har fastställts. Företag med höga ESG-värderingar har också generellt lägre kostnader för kapital och högre kreditvärderingar då deras ESG-risker bedöms lägre (se t.ex. Friede et al 2015[1]).

Det är dock oklart i vilken utsträckning ESG-värderingar korrelerar med real miljöpåverkan i form av t.ex. koldioxidutsläpp, material- och energianvändning etc.

I denna delstudie kompletterar vi den ekonometriska analysen i delstudie 1.2 (proj nr 58052) av sambandet mellan ESG-värderingar, ekonomisk prestation och miljöpåverkan med en kvalitativt inriktad analys av företagens syn på ESG som en drivkraft för hållbarhets­arbetet. Delstudien bidrar med kunskap till ramprojektets båda huvudfråge­ställningar: 1) Om ESG-värderingar kan användas som en indikator mått på näringslivets gröna omställning och 2.) vad det i så fall ger staten för roll.

[1] Friede Gunnar, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233, DOI: 10.1080/20430795.2015.1118917

I vilken utsträckning utgör ESG-värderingar en drivkraft för företagens konkurrenskraftiga gröna omställning?

Serienummer: Delprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev