Studieområde:

Efterfrågan på kapital och tunna marknader

Studien ingår som en delstudie till ramprojektet ”Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna”.

Det finns skäl att misstänka att det finns särskilda finansierings­problem i mer perifera regioner. Till exempel har väldigt många bankkontor lagts ned under de senaste decennierna och huvudsakligen i mer perifera regioner. Näringsdepartementet har också önskat någon sorts fortsättning på det regeringsuppdrag vi svarade på i höstas om kapitalförsörjningssituationen för företag på landsbygden. Detta är en av flera delstudier som försöker möta denna efterfrågan.

Innehåll och frågeställning

Tillgång till kapital är nödvändigt för utveckling och tillväxt i företag. Samtidigt hävdas ofta att det finns brister rörande de mindre företagens kapitalförsörjning och särskilt på landsbygden. Detta projekt syftar till att öka förståelsen om det s.k. finansieringsgapet och hur det skiljer sig mellan centrala och perifera regioner i Sverige.
En teorigenomgång görs med särskilt fokus på kapitalförsörjning och tunna marknader. Begreppet finansieringsgap kommer också att problematiseras.

Två kartläggningar av analyserat empiriskt material görs; dels 1) Hur viktigt är finansieringsgapet bland andra som problem som företagen brottas med? Och dels 2) Hur skiljer sig finansieringsgapet mellan centrala och perifera regioner i Sverige? Projektet ämnar också inventera eventuella data som identifieras under arbetets gång som inte tidigare analyserats med hänsyn till frågeställning.

Efterfrågan på kapital och tunna marknader

Serienummer: Delprojekt

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev