Män och kvinnor jobbar vid sina datorer i modern kontorsmiljö

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

I denna studie gör Tillväxtanalys två centrala policyslutsatser. Den första handlar om att uppmärksamma att stora kunskapsintensiva investeringar (SKI). Investeringar i kunskapsbaserat kapital förutses att få en allt större betydelse i framtidens näringsliv och ekonomi. Den andra handlar om vikten av att kombinera Sveriges näringspolitik med andra politikområden som exempelvis forsknings- och utbildningspolitik samt innovations- och internationaliseringspolitik. Mot denna bakgrund föreslås ett en rad avvägningar om mål och medel som riktas till beslutsfattare och andra aktörer som arbetar med att främja SKI.

Det här är den första delstudien i ramprojektet Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar. Studien inleds med att definiera SKI-begreppet. Därefter presenteras en forskningsöversikt av de drivkrafter och effekter som förknippas med SKI samt förutsättningar och villkor för offentliga policyinitiativ som ska främja SKI. Studien undersöker även vad forskningen säger om den offentliga sektorns möjlighet att främja SKI samt vilka policyåtgärder som kan tänkas bidra till att realisera positiva spridningseffekter förknippade med SKI.

En slutsats om offentliga sektorns roll för SKI är att det behövs övergripande och gemensamma ramvillkor för kunskapsintensiv verksamhet samtidigt som det blir allt svårare att hitta generella policylösningar. Därtill blir utformningen av svensk näringspolitik i allt högre grad beroende av andra länders motsvarande politik. Detta i och med att företag delar upp och flyttar kunskapsintensiva verksamheter mellan länder och regioner. En slutsats är därför att det finns ett behov av experimenterade och utvärdering för lärande och anpassning av policyinitiativ.

Stora kunskapsintensiva investeringar – orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll

Serienummer: PM 2019:13

Diarienummer: 2019/13

Ladda ner rapporten Pdf, 1.4 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev