Publicerad 14 augusti 2019

Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapital­satsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Leverans: Maj 2019

Syftet med ramprojektet är att det, genom policydiskussioner och rekommendationer, ska utgöra ett konkret kunskapsbidrag inför överväganden och utformning av fortsatta och framtida insatser inom området offentligt riskkapital.

Ramprojektet är en syntes av de erfarenheter som Tillväxtanalys ackumulerat under sin utvärdering av finansiella insatser (riskkapital) inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Regeringen har uppdragit åt Tillväxtanalys att utvärdera tre insatser. Den första finansierings­insatsen innebär i korthet att staten genom regionala fonder investerar riskkapital (ägarkapital) i onoterade små och medelstora företag. Varje investering måste ske tillsammans med en privat, oberoende aktör. Etapp I av insatsen pågick under perioden 2009–2015 och etapp II pågår nu (2015–2021).¹ Uppdraget inkluderar även två nya nationella finansierings­instrument inom ERUF; en direktinvesterande grön fond och en holdingfond. De två sistnämnda instrumenten har precis startat sina verksamheter.

Inom ramprojektet genomförs fyra delstudier. Sammantaget kommer studierna vid ramprojektets slut att ha inkluderat teoretiska genomgångar, internationella erfarenheter och fallstudier, tematiska fördjupningar, programlogik samt effektutvärdering. Ramprojektet inkluderar även erfarenheter från Tillväxtanalys tidigare studier på området.

¹ Exitperioden för etapp II sträcker sig fram till 2027-12-31