Publicerad 21 oktober 2019

Hur kan statliga lån komplettera de privata kreditmarknaderna?

Leverans: Oktober 2019

Ramprojektet syftar till att öka förståelsen för var statliga låneinsatser är som mest effektiva, samt belysa utländska erfarenheter av statliga lån till företag.

Eftersom det kan finnas marknadsmisslyckanden på kredit­marknader­na, framför allt för små- och medelstora företag, kan det finnas behov av statliga insatser på lånemarknaden. Dessa frågor har blivit mera intressanta under senare år, då den senaste finans­krisen har lett till mer övervakning och reglering av banker, samt att många banker har minskat antalet lokalkontor. Sammantaget finns det en risk att detta leder till sämre kredittillgång för företag. Samtidigt finns det förhållandevis lite forskning på området från ett svenskt perspektiv. Ett minskat antal kontor kan till exempel kompenseras genom ökad tillgänglighet via Internet, varvid nettoeffekten är oklar. Det finns heller ingen tydlig bild idag av hur bra den privata marknaden för företagskrediter fungerar.

Målet med statliga lån är att öka företagens tillgång till krediter, vilket i sin tur förväntas leda till investeringar och, på sikt, ökad syssel­sättning. I Sverige hanteras statliga lån till företag via Almi Företags­partner AB, varvid data från dessa kommer att användas i de kvantitativa delarna av projektet. Tillsammans med data från IFDB/SCB blir det möjligt att utvärdera vilka effekter som Almis lån har fått på företagen som mottagit dem över tid. Lånen kan tänkas påverka flera variabler, så som investeringar, produktivitet och antalet sysselsatta. I ett första steg kommer den genomsnittliga effekten, på bland annat investeringar och antalet anställda, av Almis lån att utvärderas. I senare analyser kommer även hänsyn tas till regional variation samt samspelet med privata långivare.

En kvalitativ undersökning genomförs av hur liknande system fungerar i ett antal utvalda länder. Den syftar till att få en överblick över hur andra länder arbetar för att ge krediter till företag, och om deras system fungerar bra eller mindre bra. Denna analys kan, i kombination med de övriga projekten, leda till förslag på förbättringar av det nuvarande systemet.