Grön omställning

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning. Samtidigt är kunskapen fortfarande låg om vilka statliga åtgärder som kan motiveras och hur dessa bäst bör utformas. Därför är utvärderingar och analyser av statens insatser för näringslivets gröna omställning, främst industriella omställningsprocesser, ett viktigt studieområde för Tillväxtanalys. Vi ska särskilt studera drivkrafterna bakom utveckling och spridning av innovationer som bidrar till hållbar tillväxt, men också följa upp och analysera näringslivets miljöarbete samt hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar näringslivets utveckling.

Ramprojekt med leverans 2019

Kan finansmarknadens hållbarhetsvärderingar bidra till näringslivets gröna omställning och ger det i så fall en roll för staten?

Ramprojekt med leverans 2020-21

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?

Publicerat inom studieområdet