Kvinnar vid whiteboard under workshop

Studieområde: Infrastruktur & kompetensförsörjning

Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?

Leverans: Andra halvåret 2021

Kompetensförsörjning och livslångt lärande är områden som bedöms ha stor betydelse för framtida tillväxt. Digitalisering och automatisering, värdekedjornas globalisering, demografiska trender, migration och urbanisering ställer nya krav på arbetsmarknaden. Det här kunskapsprojektet syftar till att öka förståelsen för hur det offentliga genom olika styrmedel kan underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning.

Frågan om hur kompetensförsörjning kan underlättas på en arbetsmarknad med ett starkt omvandlingstryck är i fokus inom flera politikområden och för olika offentliga och andra aktörer. Omvandlingstrycken ökar kraven på att arbetskraften anpassar sin kompetens till förändrade roller. Men också på att näringslivet och samhällets institutioner arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning och livslångt lärande. Ansvaret för kompetensförsörjningen är delat mellan det offentliga, företagen och individen. Det är däremot inte självklart hur detta ansvar ska fördelas. Faktorer som skulle kunna påverka fördelningen är i vilken omfattning och takt som omvandlingen förändrar kvalifikationskraven i olika yrken: Höjs eller sänks kvalifikationskraven eller resulterar omvandlingen i att helt andra kvalifikationer efterfrågas?

De olika delstudierna syftar till att belysa olika frågeställningar som bedöms vara betydelsefulla för utformningen av politiken inom området för det livslånga lärandet, ur ett närings- och tillväxtpolitiskt perspektiv: Vilka slutsatser kan vi dra för svenskt vidkommande genom att undersöka närmare några olika exempel på insatser för att underlätta för det livslånga lärandet, i några näraliggande och jämförbara länder? Vilka effekter får olika former av personalutbildning och formell utbildning på företagens produktivitet och prestationer? Hur arbetar företag strategiskt med att kartlägga anställdas kompetenser och med kompetensutveckling, och hur ser man på samverkan med offentliga aktörer och på behovet/nyttan av offentliga insatser?

Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?

Status

Pågående

3 av 4 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev