Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Leverans: december 2025.

Detta projekt utforskar om och hur staten bör agera för att ekonomin ska skifta mot ett större eller mindre inslag av elintensiv verksamhet. För detta ändamål genomförs en rad studier som fokuserar på frågor av betydelse för elintensiva industrier.

Sverige har komparativa fördelar i såväl förädling som produktion av el. De svenska elpriserna har länge varit relativt låga jämfört med flera av våra konkurrentländer. Detta, i kombination med naturtillgångar som malm, skog och vatten, har banat väg för en elintensiv industri som är av stor betydelse för svensk ekonomi, inklusive sysselsättning, investeringar och handel.

Det har dock skett förändringar på senare år. Mixen av olika typer av elproduktion har skiftat mot ett större inslag av icke-planerbar elkraftsproduktion. Europeiseringen av elmarknaden har tilltagit. Förstärkningen av utlandsförbindelser har ökat efterfrågan från andra europeiska länder. Förändringen i efterfrågan på el är dock starkt kopplad till en tilltagande elektrifiering, inte bara inom den inhemska basindustrin utan även inom transportsektorn och andra samhällsbärande funktioner. Dessutom planeras och genomförs för närvarande stora investeringar i flera mycket elkrävande processer, som exempelvis produktion av 'grönt stål'.

Det här har lett till högre elpriser och skapat nya förutsättningar för den elintensiva industrin i Sverige. För staten är det avgörande att förstå långsiktiga konsekvenser av ökande efterfrågan på el och dynamiken inom elintensiva industrier. Det är också viktigt att överväga strategier som adresserar både effektivitet och hållbarhet i dessa sektorer. Detta understryker behovet av en djupgående förståelse för elintensiva industriers förutsättningar men även hur dessa kan adresseras i policyutformning, särskilt med avseende på de ekonomiska och regulatoriska ramvillkoren för näringslivet.

ELIN - Ekonomiska effekter av elintensiv industri

Status

Pågående

3 av 6 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

I detta projekt görs flera studier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev