Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Internationalisering

Lokalisering av forskning och utveckling i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige?

Sverige är ett av de länder där det satsas mest på forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP. Den FoU som utförs i det svenska näringslivet är starkt koncentrerad till ett mindre antal företag som i de allra flesta fall ingår i multinationella koncerner, svenskägda multinationella företag och utlandsägda företag. I ett internationellt perspektiv har det visat sig att det svenska näringslivet är funktionellt specialiserat på FoU-aktiviteter.

I vilken utsträckning FoU även fortsättningsvis kommer att lokaliseras till Sverige är en väsentlig fråga eftersom FoU antas främja tillväxt och sysselsättning av kvalificerad arbetskraft samt tillgången på ny kunskap och teknologi i ett land. Vad krävs för att Sverige ska kunna behålla denna position?

Syftet med ramprojektet är att öka förståelsen för vad som driver multinationella koncerners lokalisering av FoU, internationellt och regionalt i Sverige, och statens roll för att främja svensk lokalisering.

Statistik över FoU i internationella företag

Tillväxtanalys är ansvarig för statistiken över FoU i internationella företag. Statistiken innehåller data över FoU-utgifter i de 20 största svenska multinationella företagen på koncernnivå i Sverige. Data uppdelat på länder finns sedan slutet av 1990-talet. Det finns även uppgifter om sysselsättningsutvecklingen i dessa koncerner i Sverige och i deras dotterföretag utomlands (Svenska koncerner med dotterföretag utomlands). Det är med andra ord internationellt unika data. Genom att kombinera dessa data med data över andra länders ingenjörslöner, bolagsskatter, FoU-intensiteter på branschnivå, skydd för immateriella rättigheter och marknadsstorlek är det möjligt att skapa en panel av koncerner/länder från millennieskiftet fram till 2019.

Vi har också möjlighet att bryta ner såväl svenska som utlandsägda företags FoU-utgifter i Sverige från SCB:s enkätundersökning av näringslivets FoU-utgifter på lokala arbetsmarknadsregioner genom att använda information på arbetsställenivå över de sysselsattas yrke och utbildning. Analyserna på nationell och regional nivå kommer att komplettera varandra.

Lokalisering av forskning och utveckling i multinationella koncerner – kan staten bidra till att den hamnar i Sverige?

Status

Pågående

2 av 3 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev