Studieområde: Strukturomvandling

Framtidens kompetensbehov för digital strukturomvandling

Digitaliseringen förändrar spelplanen för landets företag. Transformationen förutsätter att utbildningssystemet följer med i samma takt, för att säkra Sveriges framtida konkurrenskraft. Det här projektet undersöker den digitala kompetensen i svenskt näringsliv idag, vad företagen behöver framöver och erbjuder utbildningsväsendet detta? Resultaten visar bland annat att digitalt mogna företag har högre produktivitet. Det finns en diskrepans mellan vad utbildningarna ger och vad företagen behöver.

Internationella studier visar att ungefär åtta procent av jobben i Sverige riskerar att automatiseras de nästkommande 20 åren. Mer nyanserade studier som fokuserar på arbetsuppgifter och inte hela yrken visar däremot att cirka 25 procent av jobben riskerar att förändras kraftigt. Den tekniska utvecklingen går bitvis snabbt och politiska beslutsfattare behöver agera under stor osäkerhet. Därför tittar vi tio år framåt och undersöker hur jobben kommer att se ut och vilken digital kompetens som kommer att behövas för att utföra dessa jobb. Genom det här kunskapsprojektet vill vi underlätta för regeringen och andra berörda att förstå, förhålla sig till och fatta välgrundade beslut som främjar näringslivets digitala strukturomvandling och synliggör hur utbildningssystemet kan behöva uppdateras för att möta näringslivets behov av digital kompetens.

Frågeställningar

I det här projektet besvarar vi följande frågor:

  • Hur digitalt mogna är svenska företag i olika sektorer, företagsstorlekar och regioner?
  • Hur kommer arbetsuppgifterna se ut om tio år och vilken digital kompetens kommer de att kräva?
  • Vilken digital kompetens har studenterna efter sin utbildning och hur svarar de utbildningar som erbjuds mot företagens behov?

Sveriges näringsliv är mitt uppe i en digital strukturomvandling

Branscher, regioner och företag har kommit olika långt i den digitala strukturomvandlingen. Våra mognadsberäkningar visar att: Företag inom sektorerna IKT, Energi och återvinning och Handel leder näringslivets digitala omvandling medan företag inom Byggindustri, Transport- och magasineringsföretag och Tillverkningsindustri är mindre digitalt mogna. Digitalt mogna företag har högre produktivitet och bättre lönsamhet än mindre digitalt mogna företag. Svenska IKT-sektorn ligger under OECD-genomsnittet i dimensionen som mäter digital kompetens.

Sju framtidsbilder

30 svenska experter fått ge sin syn på hur ny digital teknik kommer att förändra jobben de nästkommande tio åren. Sju korta framtidsbilder sammanfattar resultatet: 1) De flesta arbetsuppgifter kommer snarare att förändras kontinuerligt än att hela jobb försvinner. 2) Sektorerna Transport, Handel, IKT och Tillverkning kommer att förändras kraftigt. 3 ) Det är inte alltid de digitalt mogna sektorerna som kommer att förändras mest. 4) Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom kundsupport, dataanalys, marknadsföring och administrativa arbetsuppgifter kommer att automatiseras helt. 5) För att klara den digitala strukturomvandlingen kommer företagen att ha en mix av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialistkompetens. 6) Människor och maskiner kommer att samarbeta för att på bästa sätt utnyttja varandras starka sidor. 7) Det kommer fortfarande vara fler män än kvinnor i datayrken.

Hur svarar utbildningssystemet mot företagens behov

Vi har kartlagt vilken digital kompetens studenterna vid 206 utbildningar på universitet, högskola och yrkeshögskola tar med sig ut i arbetslivet. Kartläggningen visar att det finns en diskrepans mellan vad utbildningarna ger och vad företagen behöver. Då digitaliseringen har blivit en del av många företags kärnverksamhet kommer alla anställda att behöva en generell digital kompetens i sitt dagliga arbete. Näringslivets efterfrågan på arbetskraft med generell digital kompetens kommer att vara stor. Vår kartläggning visar däremot att studerade utbildningar snarare lägger fokus på kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialistkompetens.

Använd Tillväxtanalys mognadsberäkningar för måluppföljning

Våra mognadsberäkningar visar att Svenska IKT-sektorn ligger under OECD-genomsnittet i dimensionen som mäter digital kompetens och att digitalt mogna företag har högre produktivitet och bättre lönsamhet. Genom att använda våra mognadsberäkningar som resultatindikatorer är det möjligt att effektivt följa upp de övergripande digitaliserings- och näringspolitiska målen.

Bredda fokus i samverkansprogrammet för digital strukturomvandling

Våra studier pekar på behovet av att kombinera tre typer av digital kompetens. Alla anställda kommer att behöva en generell digital kompetens för att kunna använda den nya tekniken. Även om kompetensbehovet inte är lika stort så behöver allt fler anställda kompletterande icke-tekniska kompetenser för att bland annat kunna samarbeta med smarta maskiner och AI. Långt ifrån alla anställda behöver vara IT-specialister samtidigt som företag behöver teknisk specialistkompetens för att utveckla och implementera ny teknik. Att kunna utveckla och anpassa ny teknik för att skapa affärsnytta är avgörande för många företags konkurrenskraft. Utbildningssystemet behöver därför kunna tillgodose en kompetensmix för digital strukturomvandling bestående av generell digital kompetens, kompletterande icke-tekniska kompetenser och teknisk specialkompetens. Regeringens samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling behöver således ha ett bredare fokus än enbart digital spetskompetens.

Framtidens kompetensbehov för digital strukturomvandling

Serienummer: Rapport 2020:02

Diarienummer: 2018/159

Ladda ner rapporten Pdf, 976.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Status

Avslutad

3 av 3 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev